Utvärdering av BRC

Kompetenscentrum är en kraftsamling för långsiktigt forskningssamarbete mellan universitet och företag, som ger båda parterna utbyte och där forskare från olika discipliner samarbetar med ett nätverk av företag. Forskningen inriktas mot områden och problem som både är vetenskapligt utmanande och centrala för företagen.

Kompetenscentrumet BRC, som är inne på sin tredje etapp (2018–2022), finansieras med en tredjedel vardera från Energimyndigheten, lärosätena och medlemsföretagen. Utvärderingen har utgjort ett underlag för BRC:s ansökan till Energimyndighetens nya utlysning för kompetenscentrum för ett hållbart energisystem, med start januari 2022.

WSP har på uppdrag av BRC utvärderat kompetenscentrumets verksamhet med fokus på att undersöka forskningens genomslag på ett generellt plan samt vilka miljöer som använder forskningsresultat från BRC och på vilket sätt. Ett andra syfte har varit att få insyn kring utmaningarna som centrumet har när det handlar om att överföra resultat så att de implementeras i befintliga parters verksamheter.

Kunskap, systemsyn och nätverkande är begrepp som återkommer flitigt i intervjuerna. Kring dessa begrepp kretsar mycket av utvärderingens centrala slutsatser:

BRC har en central roll att ta fram kunskap, och bidrar med systemperspektiv. BRC uppfattas som den ledande nationella för att producera och kunskap inom biogasområdet och att sprida den till aktörerna inom området. BRC uppfattas därmed även som en ambassadör för den svenska cirkulära biogasmodellen. En bredd av biogasaktörer återfinns i BRC:s medlemsbas och kompetenscentrumet bidrar med ett systemperspektiv som andra konkurrenter saknar.

Nätverk- och kontaktbyggare. BRC uppfattas som en viktig plattform för att främja samverkan mellan aktörer i biogaskedjan, och detta har resulterat i nya samarbeten och nya kundbaser. Det finns anledning att fortsätta undersöka hur BRC kan stärka upp biogasområdet genom att fördjupa samarbeten med nyckelaktörer.

Den kunskap BRC tar fram gör centrumet till en viktig aktör i den politiska debatten. BRC bidrar med en viktig systemsyn kring biogasens roll i klimatomställningen och bidrar med remissunderlag till politiken. Påverkansarbetet på politisk nivå bör kunna prioriteras ytterligare. En generell kunskapshöjning bland politiker betonas där BRC kan ta fram faktaunderlag för policypåverkan, både innan och efter introduktion av olika styrmedel etc.

BRC når en bred målgrupp samtidigt som målgruppsanpassningen kan utvecklas. Forskningsresultat kan tillgängliggöras mer för icke-forskningsvana aktörer, till exempel SMF, och ett starkare fokus på jord- och lantbrukssidan efterfrågas. BRC kan även arbeta mer mot upphandlare och beställare på kommuner och regioner.

Förstärk det cirkulära perspektivet och bredda synen på olika substrat. Tappa inte perspektivet kring biogasens större samhällsnytta (framför energifrågan) och fortsätt identifiera och samla kunskap om nya substrat till exempel från pappersmassaanläggningar, sockerbruk och livsmedelsproducenter.

Mer fokus på korta utmaningsstyrda projekt. Forskning är en lång process och respondenter efterfrågar att BRC även möjliggör korta utmaningsstyrda projekt inom biogasområdet till exempel för företag eller kommuner genom till exempel studentjobb. Kompetenscentrumformen bör kunna främja sådana möjligheter.

Hemsidan är bra, men navigeringen kan förenklas och biogasområdet som helhet synliggöras mer. Inkludera en sektion om nationell/internationell utblick samt ta fram mer kunskapsunderlag kring andra länders biogasmodeller däribland Kina och Indien.

Läs hela utvärderingen av BRC här.