Organisation

BRC:s dagliga verksamhet leds av föreståndaren, som tillser att verksamheten följer programbeskrivningen, Energimyndighetens och programrådets intentioner samt att av LiU:s rektor fattade beslut följs. Föreståndaren ansvarar för rapportering till programrådet och Energimyndigheten. Till sin hjälp har föreståndaren ledningsgruppen, som träffas regelbundet och ansvarar för samordningen mellan forskningsprojekten och planering av gemensamma aktiviteter.

En Programkommitté med representation från LiU (inklusive ordföranden), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), deltagande partners och Energimyndigheten utses av rektor vid LiU. Programkommittén leder det strategiska arbetet och följer upp verksamheten beaktande intentionerna i programbeskrivningen. I samband med en årlig granskning av forskningens inriktning och kvalitet prioriterar programkommittén det kommande årets forskningsverksamhet som ett underlag för LiU:s rektors beslut om projektfinansiering.

En internationell referensgrupp bistår ledningsgruppen och programkommittén genom att regelbundet bedöma forskningsverksamheten och bidra till utveckling av denna och därmed hjälpa till att säkra en god effektivitet och relevans både inom Sverige och internationellt.