Vision

Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och stärkt företagande.

Syfte

Syftet med BRC är att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Tyngdpunkten ligger på process- och teknikutveckling, kompletterad med system- och samhällsforskning för att analysera resurseffektivitet samt samhälleliga och affärsmässiga villkor, eftersom den typen av kunskap är central för att resurseffektiva biogaslösningar skall implementeras.

Finansiering och parter

BRC finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av de akademiska parterna Linköpings universitet och SLU samt en tredjedel av de medverkande parterna från näringsliv och offentlig sektor. Deltagare från näringsliv och offentlig sektor bidrar inte bara med finansiering i form av pengar, utan även med en stor insats av tid och engagemang. De deltar aktivt i forskningsverksamheten och har möjlighet både att påverka verksamheten och att kommersiellt nyttja resultaten.

8 forskargrupper vid Linköpings Universitet, 3 vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskarna inom BRC kommer från sju olika avdelningar på Linköpings universitet: Biologi, Energisystem, Företagsekonomi, Industriell miljöteknik, Molekylär bioteknik, Tema Miljöförändring samt Tema Teknik och social förändring, samt tre avdelningar på SLU, Institutionen för molekylära vetenskaperInstitutionen för biosystem och teknologi och Institutionen för energi och teknik; Bioenergi. Centret administreras från Linköpings universitet – läs mer om vår organisation här.

BRCs etapper

BRC är planerat som en tioårig satsning i tre etapper. Efter varje etapp sker en utvärdering och tas beslut om fortsättning i ny etapp. Etapp 1 påbörjades 2012 och avslutades 2014. Etapp 2 påbörjades i december 2014 och avslutades i november 2018. Sedan 1 december 2018 pågår BRC etapp 3 som kommer att fortsätta fram till och med november 2022.