Nyheter

Biogas i nya branscher

Ett sätt att öka framställningen av biogas är att utnyttja materialflöden som inte används idag, vilket samtidigt kan lösa andra miljö- och energirelaterade problem. Inom flera industrisektorer finns många energi- och materialströmmar, varav några skulle kunna användas för biogasframställning. Potentiella flöden kan också ligga dolda i industrins produktionsstrukturer. Detta projekt fokuserar på innovation, integration och implementering av biogaslösningar ur ett systemperspektiv.

Genom översiktliga analyser av ett antal industribranscher identifieras potentiella möjligheter. Studier av några branscher och företag genomförs för att finna processtekniska utmaningar, genomföra övergripande energisystemanalyser samt studera miljöprestanda och affärsmöjligheter. Möjliga produktionsprocessförändringar tas fram i diskussioner med företag och branscher. Verktyg för att analysera energisystem på flera olika systemnivåer används: industriella system, kommunala system och regionala system.

Arbetet är tänkt att inledas med en omvärlds-och statusbeskrivning baserad på litteratur och andra källor. Avsikten är att som ett andra steg göra en lägesbeskrivning på branschnivå och information inhämtas från bl.a. från branschorganisationer, forskningsinstitut och samarbetspartners. Därefter är tanken att olika koncept studeras i dessa nya branscher för att fastställa den processmässiga utförbarheten för koncepten. Nästa steg är planerat att analysera hur koncepten påverkar omgivande energisystem och miljön, innan koncepten även analyseras utifrån andra aspekter i samhället. Koncepten är vidare planerade att testas i någon eller några fallstudier.

Målet är att hitta någon eller några nya branscher där biogasproduktion är ett resurseffektivt sätt att ta vara på sådana materialflöden som inte används idag.

Deltagare: Projektledare docent Magnus Karlsson, docent Mats Söderström och doktorand Emma Lindkvist, från avdelningen Energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI. Deltar gör även forskare från avdelningen Industriell miljöteknik, IEI, samt avdelningarna Tema Teknik och social förändring och Tema Vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema. Medverkande från Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Lantmännen, Scandinavian Biogas Fuels AB och Tekniska verken i Linköping AB.

Förbättrade biogasprocesser

Rötning av organiskt material till biogas (metan och koldioxid) har utvecklats från att ha i huvudsak varit en del kommunal avloppsvattenrening till en process för produktion av metan för användning inom energisektorn. Detta har inneburit en omfokusering av de ekonomiska incitamenten för etablering av biogasprocesser med målet at uppnå en lönsamhet i att producera och sälja metan. Detta har i sin tur inneburit ett ökat intresse av att få ut så mycket gas som möjligt ur de substrat som utnyttjas.

Projektet fokuserar därför på olika produktionsenheters möjligheter att öka metanproduktionen inom givna ramar och att identifiera och skapa protokoll för framtida biogasanläggningar med hög utnyttjandegrad av givna substrat och reaktorkonfigurationer. Ett starkt incitament för detta är den studie av 21 biogasanläggningar, som gjorts vid Tema V. Denna visade att merparten av anläggningarna utnyttjades suboptimalt. En utvärdering med basen i mikroorganismernas fysiologiska kapacitet (t ex näringsämneskrav), bioteknologiska parametrar (temperatur, reaktor design etc.), förbehandling och hygienisering för att optimera substratutnyttjandet genomförs därför inom detta projekt genom att utnyttja den gemensamma kunskapen hos BRCs olika intressenter ifråga om processoptimering dvs inom akademin och hos företagen.

Genom arbete vid två workshops, där även internationell expertis inviteras identifieras och syntetiseras kunskapsläget inom området med avsikt att skapa en bas för en fortsatt och innovativ forskning och utveckling för maximering av biogasproduktion. Avsikten är att få en bas för formulering och implementering av nyckelprojekt att drivas inom BRC I tät samverkan mellan akademi och industri. Genomförandet av projektet kommer att vara tätt kopplat till flera av de andra projekten i BRCs uppbyggnadsfas men främst EP2 (Substrat-inventering med ”bottom-up modellering” baserad på tekniköversikt), EP3 (Biogas i nya branscher); EP4 (Samverkan för förbättrad ekonomisk och miljömässig prestanda); DP6 (Ökad metanproduktion och processtabilitet i biogasreaktorer) och DP7 (Högre utnyttjandegrad av substrat – Enzymatisk ökning av slams rötbarhet).

Deltagare: Projektledare professor Bo Svensson och universitetslektor Annika Björn samt doktorand Sepehr Shakeri Yekta från avdelningen Tema Vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema. Förste bibliotekarie Christina Brage. Forskare från avdelningen Industriell miljöteknik och avdelningen Energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, samt avdelningen Molekylär bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM. Medverkande från NSR AB, Scandinavian Biogas Fuels AB och Tekniska verken i Linköping AB.

Biogas i pappers- och massaindustrin

Att producera biogas från pappers och massaindustrins processavloppsvatten är tekniskt sett en lovande möjlighet att öka produktionen av biogas, och ett potentiellt nytt affärsområde för företag i branschen. Att integrera biogasproduktion i en del i en befintlig industriell process innebär dock, utöver de tekniska aspekterna, även affärsmässiga och organisatoriska utmaningar.

Detta projekt syftar till att analysera hinder och drivkrafter för biogasproduktion i pappers- och massaindustrin genom fallstudier av industrin och potentiella partners. Frågor som ska besvaras är vilka resurser som krävs och hur affärsmodeller och strategier kan utvecklas för att möjliggöra biogasproduktion.

Biogas i den hållbara regionen – användare och framtidsvisioner

För att nå en ökad förståelse för biogasens roll för en framtida hållbar utveckling krävs ett systemperspektiv i vilket såväl tillförsel som användare studeras. Medan utmaningar kring produktion och tillförsel haft stort fokus i sådana systemanalyser, har perspektiv på användare och användares roll för biogasens utveckling saknats. Det här projektet syftar till att undersöka biogasutveckling ur ett användarperspektiv i en regional kontext. Hinder och drivkrafter studeras, liksom hur biogaslösningar påverkas av sin specifika socio-ekonomiska och politiska kontext och av institutionella villkor.

Kvantitativa systemanalyser för förbättrad resurseffektivitet av olika biogaslösningar – kritiska faktorer och osäkerhetshantering

Biogas ses av många som en av de bättre klimatstrategierna i arbetet för fossilfria energisystem. Dessutom har biogasproduktion många länkar till en ökad resurseffektivitet i samhället: kretslopp av näringsämnen, minskad användning av handelsgödsel och resursanvändning i lokala och regionala energisystem. Trots detta så kämpar många anläggningar med sin ekonomiska lönsamhet och nämner bristen på långsiktiga politiska spelregler som en stor riskfaktor.

Kvantifieringar av prestanda för olika typer av biogaslösningar kan i detta hänseende hjälpa till att effektivisera enskilda anläggningar genom att visa på kritiska faktorer. Dessutom kan dessa studier belysa biogasens roll i samhället och skicka viktiga signaler till beslutsfattare. Syftet med detta projekt är att genomföra kvantitativa studier på resurseffektiviteten för olika biogaslösningar, och att kvantifiera de samhälleliga effekter som implementering av dessa lösningar kan generera. Projektet studerar resurseffektivitet utifrån fyra fokusområden: miljö, ekonomi, energi och näringsämnen.

Strategisk multikriterieanalys av biogaslösningar – från utvärdering av substrat till andra perspektiv

Från ett teoretiskt biomassaperspektiv finns det stora möjligheter att öka biogas- och biogödselproduktionen avsevärt i Sverige. Men biomassan kan användas för många olika ändamål, som är mer eller mindre prioriterade, och det är bara en viss andel/typ som är lämplig för biogasproducenter att utnyttja. Det här projektet handlar just om olika typer av substrats lämplighet för biogas- och biogödselproduktion, där lämpligheten granskas utifrån producenternas perspektiv samt från ett bredare samhälleligt resursperspektiv.

Eftersom det finns många olika aspekter på lämplighet, t ex mikrobiologiskt, tekniskt, företagsekonomisk samt miljömässigt, utvecklades en metod för utvärdering som är vanlig i den här typen av sammanhang under BRC:s etapp 1. Metoden bygger på multikriterieanalys (eng., Multi-Criteria Analysis, MCA), där olika alternativ studeras utifrån olika områden/kriterier och sedan jämförs med varandra. Huvudfokus för projektet är att tillämpa metoden och utvärdera substrat både genom litteraturstudier och att involvera experter. På så sätt struktureras existerande information av relevans, vilket syftar till ökad kunskap om enskilda substrat och förenklar strategisk översikt och beslutsfattande.

Förbättrad hydrolys för ökad nedbrytbarhet av organiskt material

Hydrolysen har i många fall visat sig vara det hastighetsbestämmande steget vid anaerob nedbrytning av komplexa polymerer och tidigare studier har påvisat att komplexa, mindre tillgängliga organiska strukturer oftast enbart bryts ner delvis. För att uppnå en effektivare anaerob nedbrytning av komplexa substrat behöver hydrolysen optimeras.

Detta projekt syftar inledningsvis till att fördjupa kunskaper om hydrolytiska reaktioner och definiera underutnyttjade substratfraktioner vid anaerob nedbrytning genom att karaktärisera komplexa organiska strukturer som återstår i olika rötrester. Resultaten från den kemiska karaktäriseringen kommer därefter att nyttjas för laborativa studier med syfte att optimera hydrolysen och nedbrytbarheten av definierade svårnedbrytbara organiska strukturer ur ett mikrobiellt perspektiv för olika processer.