Nyheter

Hennes kokbok kombinerar biogas och alger

Alyssa Blumenthal kom till LiU i september på ett Fulbright-stipendium. Nu är hon full av entusiasm över BRC, LiU, Sverige och energifrågor, men lämnar akademin för ett jobb i ett energiföretag hemma i New York.

Alyssa Blumenthal gillar kokböcker och att laga mat. Därför var steget inte så stort till att jämföra ingredienserna som behövs för att koka biogas vid ett pappers- eller massabruk, med ingredienserna för att få mikroalger att må bra och växa.
Alyssa Blumenthal

Hon har tagit fram det hon lite skämtsamt kallar en kokbok för biogas. I kokboken finns recept hur man kan kombinera rest-resurser från massa- och pappersbruken med produktion av mikoalger. För att växa behöver mikoalger vatten, ljus, koldioxid och några av de näringsämnen som finns som restprodukter vid massabruken. Av algerna kan man tillverka oljor, fetter och olika kemikalier. Restprodukten kan rötas till biogas tillsammans med de restprodukter som finns i massa- och pappersbrukens avloppsströmmar. Algerna ger då ett värdefullt näringstillskott till reaktorn.

– Det finns mycket att vinna på att kombinera olika tekniker. Vid pappers- och massabruken finns enormt stora flöden av resurser som kan ge större utrymme både för biogas och bioraffinaderier, säger hon.

Alyssa Blumenthal kom i kontakt med biogas när hon praktiserade på ett nationellt laboratorium i Illinois. Hon blev intresserad, hittade svenska Biogas Research Center, BRC, på nätet, fick kontakt med LiU-professorn Mats Eklund, sökte och fick ett Fulbright-stipendium. Sedan i september har hon forskat vid BRC och Avdelningen för industriell miljöteknik.

– I USA talas det inte så mycket om biogas, framför allt inte som fordonsbränsle, konstaterar hon.

Sedan hon väl fått upp ögonen för biogasen har intresset bara växt och inte bara för biogasen i sig utan också hur den kan bli en viktig resurs i det moderna samhället.

– Till en början användes biogas-reaktorerna bara för att bli av med organiskt avfall vid reningsverken, de senaste åren har biogas setts bara som ett fordonsbränsle, men det finns ju många användningsområden och möjligheter för biogasen, säger hon.

Tillsammans med Linda Hagman, doktorand vid Avdelningen för industriell miljöteknik, har hon ägnat de sista månaderna av sin Sverige-vistelse åt just bioraffinaderier och hur det är möjligt att kombinera resursströmmar vid pappers- och massabruk med resurser som finns i livsmedelsindustrin, i havet och i jordbruket.

– Det jag verkligen har lärt mig här är att tänka och se i system och att våga testa mina egna idéer. I USA är forskningen lite mera hierarkisk, som ung forskare får man delta i en professors projekt, men här har jag fått möjlighet att driva egna projekt och testa mina egna idéer, säger hon.

Något som först kändes lite läskigt när hon som 22-åring med en kandidat-examen (bachelor) i bagaget kom till ett nytt land, ett nytt universitet och helt nya arbetskamrater.

– Även om jag är ung så har mina tankar och idéer ett värde här, likaväl som doktorandernas och det uppskattar jag verkligen. Det har varit både roligt och utvecklande. Jag insåg efter ett tag att jag kan mera än jag själv trodde, det känns fantastiskt att inte bara få lära sig, utan också kunna bidra.

– Och jag har haft ett fantastiskt bra stöd av min handledare, Mats Eklund.

Mats Eklund i sin tur kan inte nog uttrycka vilken talangfull ung forskare Alyssa Blumenthal är och han är den förste att beklaga att hon snart packar väskan för att åka tillbaka till New York och ett jobb utanför forskarvärlden.

– Att forska var helt nytt för mig och väldigt spännande, så vi får se vad som händer längre fram, säger Alyssa Blumenthal, men jag kommer att arbeta vidare med frågor som rör energiförsörjning och miljö.

Fulbright programmet

Ett prestigefullt stipendieprogram som grundades av senator William Fulbright och som finansieras bland annat av amerikanska utrikesdepartementet. Programmets syfte är att öka förståelsen mellan människor genom internationellt utbyte av människor, idéer och kunskap.
Fulbright Commission har även ett kontor i Stockholm med möjlighet att söka stipendier för master- eller doktorandstudier och forskarutbyte i USA.

Monica Westman Svenselius 2016-06-01

Systematisk utvärdering av substrat för en ökad biogasproduktion

Det finns många olika studier om substrat för biogasproduktion, som tydligt visar att den teoretiska potentialen är stor. Dock är denna potential i många fall långt från att realiseras. Det finns behov av en systematisk utvärdering av substrat som inte bara tar hänsyn till kemiska eller biologiska egenskaper samt tillgängliga mängder, utan som också innefattar tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Det övergripande syftet med detta explorative projekt är att etablera en metod och applicera den för att strukturera relevant information om substrat för biogasproduktion, vilket skall förenkla välgrundat beslutsfattande och leda till resurseffektiv biogasproduktion. Metoden skall inkludera kemiska, biologiska, tekniska, ekonomiska/affärsmässiga och miljömässiga aspekter för biogas, men också ta hänsyn till andra relevanta produkter som till exempel biogödsel. Med hjälp av metoden skall generella och fallspecifika bedömningar av substrat kunna göras, vilka också tar hänsyn till tidsaspekter.

Det är i första hand prioriterat att systematiskt utvärdera lovande, nya substratkategorier som har potentialen att bidra till en betydande ökning av biogasproduktionen, där värdefull information saknas eller är ofullständig. Exempelvis kan det gälla akvatisk biomassa, lignocellulosarika material, med flera.

När det gäller verksamheten inom BRC är ett viktigt syfte att lyfta fram avgörande utmaningar som bör fokuseras i forskningsprojekt under de kommande programperioderna.

Deltagare: Projektledare universitetslektor Jonas Ammenberg, professor Mats Eklund samt doktoranderna Carolina Ersson och Roozbeh Feiz från avdelningen Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI. Professor Bo Svensson och universitetslektor Annika Björn från avdelningen Tema vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema. Medverkande från Biototal AB, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Lantmännen, NSR AB, och Scandinavian Biogas Fuels AB.

ATBEST-konferensen öppen för registrering

Den 7-8 september hålls ATBESTs (Advanced Technologies for Biogas Efficiency, Sustainability and Transport) internationella konferens på temat ‘Biogas for the future – towards a sustainable and efficient supply chain’ i Linköping.

Nu finns möjlighet att registrera sig och att komma in med artiklar till konferensen.

Läs mer, registrera er och skicka in artiklar på konferensens hemsida www.atbest.eu/Conference/

Seminarium 17 mars: Biogasens samhällsnyttor

Seminarium 17 mars: Biogasens samhällsnyttor

Pdf: Inbjudan_Biogas_Nyttor_17_mars

– Vad är lokalproducerat förnybart drivmedel egentligen värt?

Vad? Kostnadsfritt seminarium med bransch, politik och akademi

När? 17 mars, kl. 11.00-15.00

Var? Skvadronvägen 13, Örebro

Anmälan? senast 10 mars via länk

Att ersätta fossila drivmedel med förnybara är den enskilt största delen av klimatutmaningen. Sverige är världsledande vad gäller användning av biogas i transportsektorn, men vilka ytterligare värden kan lokalproducerat, kretsloppsanpassat drivmedel föra med sig? Och hur kan vi mäta och värdera sådana nyttor? Varmt välkommen till ett seminarium kring biogasens samhällsnyttor! Mer info och program i bifogad inbjudan.

Före seminariet äger Biogas Östs årsmöte rum på samma plats. Mer info om detta skickas ut separat till Biogas Östs medlemmar!

——————————-

Med vänliga hälsningar
Team Biogas Öst

info@biogasost.se

 

Atbest Conference 7-8 september

Atbest logoEU logo

SAVE THE DATE
ATBEST Conference, Linköping, Sweden
7 and 8 September 2016

‘Biogas for the future – towards a sustainable and efficient supply chain’

ATBEST – Advanced Technologies for Biogas Efficiency, Sustainability and Transport – is hosting an international conference at Linköping Concert and Congress to explore how we can maximise the efficiency and sustainability of the Biogas supply chain.

The conference will comprise presentations from leading academics and industry experts on the following topics:

• Feedstocks and digestion
• Process monitoring
• Upgrading and supply
• Optimum biogas utilisation
The 2 day programme will also include delegate presentations, networking opportunities and an industry led workshop focusing on the biogas market for the future.
Those interested in presenting will be invited to submit their abstracts in early 2016. Deadline for submissions will be 30 April 2016.

For further information please register your interest with the ATBEST team atbest@qub.ac.uk

Funded by the European Union, the ATBEST Marie Curie ITN is a collaboration between eight partners located in the UK, Ireland, Germany and Sweden. The project tackles several key research challenges along the biogas supply chain, improving its competitiveness with respect to fossil derived fuels and increasing the sustainability of the biogas industry in Europe.

Learn more about the ATBEST project at www.atbest.eu

Organised in collaboration with

LiU logoScandinavian logoQuestor logoBRC logo

Biogas Research Center Stormöte 3-4 december 2015

Ett sextiotal forskare och representanter från näringsliv och offentlig sektor samlades i Linköping den 3-4 december 2015 för att ta del av och diskutera den forskning som pågår inom Biogas Research Center (BRC). Programmet har just påbörjat det andra verksamhetsåret inom etapp 2 (etapp 1 pågick 2012-2014), och forskning inom de fokuserade områdena samhälle, system och process/teknik är i full gång.
Mötet inleddes med en välbesökt postersession, där samtliga 10 pågående projekt representerades och diksuterades. Därpå följde en paneldiskussion med fem projektledare som alla behandlar frågor om hur biogaslösningar kan växa, i en regional kontext samt inom de olika sektorerna avfall, lantbruk, skog och akvatisk biomassa.
Därpå följde föredrag inom ramen för forskningsområdet Samhälle. Tjänstemän från Norrköpings och Linköpings kommuner berättade om sitt arbete med förnybar energi och hållbara transporter, och konsultbolaget Hifab presenterade sin verksamhet. Biogas är ett viktigt område för kommunerna, t ex genom att stadsbussarna drivs med biogas. För Hifab, som främst sysslar med byggnader, kommer biogas in i verksamheten genom projekt exempelvis gällande industriell symbios och kommunal energiplanering.
Forskningsområdet System presenterades av tre forskare som gav olika perspektiv på systemanalys och biogassystem, samt av en tjänsteman från Västerviks kommun. En av forskarna visade exempel på hur studier med olika omfång ger olika resultat, även om samtliga studier kallas ”well to wheel”, och resonerade kring vad detta betyder för systemanalyser av biogaslösningar. Kommunens presentation fokuserade på praktiska sätt att hantera problem som till exempel övergödning.
Avslutningsvis presenterade forskare inom området Process/teknik processforskning inom olika biogaslösningar: med makroalger som substrat, avloppsströmmar från pappersbruk ochkunskaper om omvandling av lignocellulosa i svenska biogasanläggningar. Purac Puregas, som tillverkar uppgraderingsanläggningar, presenterade anläggningsexempel från planering, konstruktion till drift.

BRC närvarade på biogas-workshop

Linda Martinsson, doktorand på Industriell miljöteknik,  representerade BRC vid en workshop anordnad av Biogas Öst 20 november, där nyttor med biogas diskuterades. Akademi, biogasorganisationer och forskningsinstitut fanns representerade. Frågor som diskuterades var bland annat:

  • Vilka samhällsnyttor finns?
  • Går dessa att kvantifiera eller sätta ett värde på?
  • Vilka utmaningar finns för identifieringen av samhällsnyttorna?

Diskussionerna handlade mycket om att sluta näringscykeln, ta fram ekonomiska värden på olika nyttor, hälsorelaterade aspekter skulle lyftas upp samt en avstickare angående kommunikation av nyttorna. Det innebär att forskare inom flera områden bör gå samman och vidare studera nyttor med biogas för nya perspektiv och ytterligare expertis.

BRC på Baltic Biogas Forum 2016

Karin Tonderski och Francesco Ometto kommer att hålla en session om akvatisk biomassa på Baltic Biogas Forum nästa år i Polen. Områden som konferensen adresserar är substrat och akvuatisk biomassa, process, digestat, biogas upgrading och användning, termiska förgasningstekniker och biogasens potential och ekonomi. Mer info om forumet kommer.

Metod för säkrare karaktärisering av rötrest

I RP1 har forskarna upptäckt att metall- och salthalter, exempelvis höga halter av järn, kan ge problem vid kemisk karaktärisering av organiska ämnen i olika rötrester från biogasreaktorer. Koncentrationen av metaller interfererar med NMR-signaler och försvårar bestämningen av organiska ämnen i rötresten. Genom att tvätta bort metaller och salter med EDTA (en komplexbindare) och MQ-vatten blir analyserna betydligt bättre, men det innebär också att projektet behöver utreda eventuella effekter av tvättningsproceduren på det organiska materialet.

Kontaktperson: Annika Björn