FO7 Internationalisering av svenska biogaslösningar

I forskningsområdet studeras hur andra länder stödjer internationaliseringen av sin biogassektor, till exempel i Danmark, Tyskland och Holland för att kunna identifiera goda exempel på aktiviteter och processer som stödjer företagens ambitioner. Det svenska existerande exportstödsystemets funktion studeras för att identifiera förbättringsområden specifikt för biogaslösningar. Andra forskningsbehov som har identifierats rör analys av olika målmarknaders förutsättningar vad gäller till exempel policies och infrastruktur och hur ”svenska” lösningar behöver anpassas för att vara relevanta på olika marknader. En viktig framgångsfaktor för området är hur partnerskap mellan olika företag och andra aktörer kan utvecklas och stödjas. BRCs roll i det nationella sammanhanget är att bidra med långsiktiga partnerskap och kunskapsförsörjning om internationella marknader, verkningsfulla stödsystem med mera.

Områdets avnämare är främst de som gör internationella affärer och de organisationer på regional och nationell nivå som har till uppgift att underlätta sådana.

Kontakt