FO6 Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy

Området innehåller en översikt av olika aktuella och möjliga politiska åtgärder för att skapa goda förutsättningar för utveckling av biogaslösningar. Dessa kan innehålla olika typer av ekonomiska styrmedel, kvotplikter, tvingande lagstiftning med mera. För en del av dessa möjliga åtgärder tas olika scenarier för biogasutvecklingen fram i samverkan med olika branschaktörer. Även jämförande internationella studier används för kunskapsutvecklingen i området med fokus på att identifiera effekterna av olika policyinterventioner. Strategier som minskar policyrelaterade risker ingår också i forskningsområdet.

Arbetet delas in fem moment:

1. Inventering av aktuella och möjliga policies, lagar och regler av relevans för biogasutvecklingen i Sverige.

2. Inventering och jämförande studier av politiska ramverk och åtgärder inom EU och utvalda länder I Europa.

3. Jämförande utvärdering av olika policies i Sverige och utvalda länder i Europa.

4. Konstruktion och analys av scenarier med utgångspunkt i utvalda åtgärder och policyinitiativ.

5. Identifiering av strategier för reduktion av policyrelaterade risker för olika verksamheter.

Huvudsakliga avnämare är bransch- och främjandeorganisationer jämte regionala och nationella offentliga organisationer.

Kontakt