FO4 Biogaslösningarnas roll i bioekonomin

Området handlar om hur biogaslösningar kan vidareutvecklas inom skogs-, lantbruks- och akvatiska sektorerna antingen inom respektive sektor eller genom bredare sektorsövergripande regional samverkan.

Analyser och utvärderingar av identifierade potentialer för produktion och användning genomförs tillsammans med en analys av utvalda tekniska, kunskapsmässiga och organisatoriska utmaningar. Sektorsövergripande samverkan, organisationsformer och affärsmodeller står i fokus för att utveckla värdeskapande och resurseffektiva biogaslösningar i regioner och städer. Områdets huvudsakliga avnämare är de aktörer som är kopplade till de primära näringarna inklusive lokala och regionala organisationer med flera.

Forskningen är bland annat historisk/empirisk med studier av villkor för implementering i fall både där biogaslösningar utvecklats och där inledda initiativ inte genomförts. Dessutom genomförs prospektiva studier i samarbete mellan forskare och programmets övriga parter där potential, marknad och förutsättningar för implementering studeras i olika geografiskt baserade fall i samarbete med lokalt och regionalt baserade organisationer. Resultatet av forskningen bidrar till fördjupad kunskap om; (i) vad som är kännetecknande för de olika sektorerna när det gäller särskilda effekter och utmaningar av att ingå i en biogaslösning, (ii) hur stora biogaspotentialer som finns lokalt och regionalt och hur detta kan studeras sektorsövergripande, (iii) hur företag och offentliga organisationer på olika sätt kan facilitera utveckling av biogaslösningar i samverkan.

Kontakt