FO3 Resurseffektiva värdekedjor för biogas

Biogasmarknaden väntas växa eftersom företagskunder och leverantörer allt oftare efterfrågar produkter med bättre miljöprestanda. Biogassystemens prestanda och effekter går emellertid inte att fånga upp helt med snävt definierade ekonomiska perspektiv eller genom att bara fokusera på en kategori av miljöpåverkan som till exempel klimatpåverkan. Forskningen syftar till att påverka hur beslutsunderlag tas fram och i förlängningen hur biogaslösningars prestanda uppfattas av olika samhällsaktörer.

Fyra relaterade områden som delvis överlappar varandra ingår i forsknings-området (i) Resurseffektivitet utifrån ett produktions- och distributionsperspektiv, (ii) Prestanda för biogasdrivna transporter, (iii) Marknadsutveckling och affärsstrategier för att bättre nyttiggöra biogaslösningarnas miljöprestanda (iv) och Perspektiv på biogaslösningars prestanda för bättre beslutsunderlag.

Området innehåller en fördjupad studie av miljöprestanda för transportlösningar med biogas för olika transportsegment. Forskningsfrågorna innefattar effekter av skala, lokalisering, teknikval med mera av särskild relevans för producenter/distributörer. Multikriterieanalys och samhällsekonomiska analyser utförs för att beskriva resurseffektivitet jämte material- och energiflödesanalyser. De bredare samhällsekonomiska analyserna kompletteras med företagsekonomiska analyser.

Områdets huvudsakliga avnämare är de företag som producerar och distribuerar biogas samt de industriella användare som vill förbättra miljöprestandan hos sina produkter med hjälp av biogaslösningar.

Kontakt

Projekt - System