FO2 Ökat värde ur digestat

Digestat eller vanligen kallade rötrester som blir kvar efter biogasproduktion har ett stort värde för jordbruket som ett organiskt gödselmedel. Ändå utgör hanteringen av de näringsrika rötresterna en stor ekonomisk utmaning för biogasindustrin, och en påtaglig del av de totala kostnaderna för biogasproduktionen. Emissioner av metan från lagringen av rötresten kan dessutom försämra klimatprestandan för biogasanläggningarna, och spridning av plast, spårmetaller och sjukdomsalstrande organismer är potentiella problem. Samtidigt kan biogasanläggningar bidra till att organisk näring omfördelas till jordbruksområden där en hög andel importerad mineralgödsel används i dag, och på så sätt bidra till ett mer uthålligt och mindre importberoende jordbruk.

Med detta som bakgrund är forskningen inom området FO2 inriktad på både system, teknikutvärdering och process- och teknikforskning där den senare är tydligt koordinerad med forskningen inom FO1 (Figur 2). Teknikutvärderingen sker i samarbete med BRCs partners. Avvattning, polymeranvändning och näringsseparation via olika processteg för förbättrat utnyttjande av näringsämnen i rötrester är en viktig del av området. Alternativa processvägar och produkter ur rötresten som innebär systemintegration med andra sektorer ingår också. Nya lösningar utvärderas i ett brett systemperspektiv.

Forskningsområdets huvudsakliga aktörer och avnämare är teknikleverantörer och anläggningsägare, samt de som förmedlar/förädlar och använder rötresten som biogödsel eller i andra funktioner i trädgård, lant-, skogsbruk och industriella tillämpningar.

Läs nyhetsbrev Ökat Värde ur Digestat:

Kontakt

Kontakt

Projekt Samhälle