FO1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser

Resultat från tidigare forskning inom bland annat BRC visar att angelägna forskningsfrågor inom process- och teknikområdet omfattar för-, mellan- och efterbehandling av olika typer av organiskt material (framförallt material rika på proteiner och lignocellulosa) och optimering av näringsbalanser. Det är även viktigt att öka förståelsen för hur den hastighetsbegränsande hydrolysen kan regleras och optimeras för våtrötning respektive torrötning (Figur 1). Dessa områden är centrala för vidareutveckling av rötningsprocesser och realisering av outnyttjade biogaspotentialer från befintliga samt outnyttjade substrat.

Storskalig produktion av biogas har en stor utvecklingspotential både vad gäller produktion per rötkammarvolym och per kg organiskt material i substraten. Därför är BRCs verksamhet inom FO1 även fokuserad på ökad nedbrytning av specifika substrat och substratblandningar, på ökad organisk belastning och på förbättrad processtabilitet.

Forskning på systemnivå utgör ett viktigt komplement till process- och teknikfokuserad forskning för att studera hur process- och teknikutveckling är motiverad utifrån breddade system- och kostnadsperspektiv. Vilka processförändringar som bidrar till resurseffektiva och kostnadseffektiva rötningsprocesser är exempel på en sådan övergripande forskningsfråga. Forskningsområdets huvudsakliga aktörer och avnämare är teknikleverantörer och de som har rötningsanläggningar inom avfalls-, avlopps-, jordbruks-, skogs- och akvatiska sektorerna.

Fig. 1. En översikt över centrala forskningsinsatser inom process- och teknikutveckling med syfte att vidareutveckla rötningsprocesser med olika processutformning.

Kontakt

Kontakt

Kontakt