FO5 Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar

Inom detta forskningsområde studeras hur i första hand kommuner och regioner agerar i utvecklingen av biogaslösningar – vilken roll har de tagit och hur det har påverkat utfall och effekter. Dessa organisationer driver ofta strategiskt arbete för utveckling av biogaslösningar. Vissa aktörer tar mera koordinerande och faciliterande roller än andra. Detta analyseras för att klarlägga skillnader i verkningsfullhet. Här finns en tydlig koppling till forskningsområde 4, där lokala och regionala fallstudier genomförs.

Biogasutvecklingen är vanligen nära kopplad till regionala innovationssystem eftersom biogaslösningar oftast har en stark regional dimension och med kopplingar mellan olika regionala infrastruktursystem. BRCs forskning i området klargör vilka faktorer som främst påverkar utvecklingen med hänsyn till betydelsefulla regionala/lokala förutsättningar. Olika typer av multi-kriteriemetoder som innehåller både kvantitativa och kvalitativa dimensioner är centrala. Vidare är syftet att bidra till ökad förståelse för hur man kopplar samman biogaslösningar med centrala mål som Agenda 2030, Sveriges miljömål, mål för utfasning av fossila bränslen, relevanta regionala och lokala mål och bidra till hur detta arbete kan utvecklas.

Metoder för multikriterieanalys kan också vara relevanta för andra forskningsområden, där det är fördelaktigt med en bred analys/utvärdering av olika system och utvecklingsvägar. Därför är denna mer metodinriktade del av forskningsområdet avsedd att ingå i flera områden/projekt inom BRC.

Kontakt