BRC Etapp 3: sju forskningsområden

Forskningsområdena (FO) är ryggraden i BRCs verksamhet och de syftar alla till att bidra till program- och effektmålen. Programmets tyngdpunkt ligger på ”Process- och teknikutveckling” avseende rötning av olika typer av substrat samt förädling av digestat/rötrester i olika biogastillämpningar. Eftersom visionen innefattar biogaslösningarnas resurseffektivitet, expansion och faktiska nyttiggörande av process- och teknikutvecklingen täcker programmet flera olika systemnivåer. Forskningsområdena adresserar således allt från de anaeroba rötningsprocesserna, över värdekedjor och sektorsövergripande samverkan i bioekonomi till lokal och regional utveckling samt nationell och internationell policy.

BRC bedriver forskningsverksamhet inom respektive breda transdisciplinära forskningsområden. Dessutom integreras kunskapen vilket leder till en ny forskningsframkant, den transdisciplinära integrationen av kunskap. Forskningsområdena hör främst hemma i en av två gränsytor; mellan process/teknik och systemnivån eller mellan system- och samhällsnivån. Detta innebär att forskningen som handlar om process- och teknikutveckling bedrivs integrerat med forskning om de studerade systemens prestanda. Samhällsforskningen som bland annat behandlar aktörer och marknads- och institutionella villkor för biogaslösningar sker också integrerat med forskning om systemens prestanda och effekter.