Forskning

Forskning vid BRC

BRCs forskning har en tyngdpunkt på process/teknikutveckling inom biogaslösningar med rötning. Denna sker i en systemmässig och samhällelig kontext som också måste förstås och studeras för att resurseffektiva biogaslösningar ska kunna utvecklas och spridas. BRCs ansats är transdiciplinär och bygger på interaktion och samverkan i flera olika dimensioner. Mellan företag med olika roller, mellan forskare med olika disciplinär bakgrund, mellan olika offentliga aktörer och dessutom mellan dessa olika grupper. På detta sätt kan forskningen bättre adressera utmaningar som är relevanta för aktörer i biogassektorn.

Forskningen under Etapp 2 är uppdelad på de tre forskningsområdena Process/Teknik, System och Samhälle med olika delprojekt inom vart och ett av områdena samt kring forskning om biogasens genomslag inom de fem sektorerna Avfall, Lantbruk, Skogsindustri, Akvatisk biomassa och Regioner.

Utmaningar

Sex huvudsakliga utmaningar för biogasutvecklingen utgör forskningens utgångspunkt:

  1. mer biogas från befintliga anläggningar,
  2. användning av nya substrat,
  3. implementering i nya sektorer,
  4. ökad resurseffektivitet i produktion och distribution,
  5. relevanta samhälleliga villkor,
  6. affärsmässiga villkor.