Forskning

Forskning vid BRC

BRCs forskning har en tyngdpunkt på process/teknikutveckling inom biogaslösningar med rötning. Denna sker i en systemmässig och samhällelig kontext som också måste förstås och studeras för att resurseffektiva biogaslösningar ska kunna utvecklas och spridas. BRCs ansats är transdiciplinär och bygger på interaktion och samverkan i flera olika dimensioner. Mellan företag med olika roller, mellan forskare med olika disciplinär bakgrund, mellan olika offentliga aktörer och dessutom mellan dessa olika grupper. På detta sätt kan forskningen bättre adressera utmaningar som är relevanta för aktörer i biogassektorn.

BRC är planerat som en tioårig satsning i tre etapper. Efter varje etapp sker en utvärdering och tas beslut om fortsättning i ny etapp. Etapp 1 påbörjades 2012 och avslutades 2014. Etapp 2 påbörjades i december 2014 och löpte till slutet av 2018. Den nuvarande Etapp 3 påbörjades i december 2018 och pågår till och med november 2022.

Forskningen under Etapp 2 var uppdelad på de tre forskningsområdena Process/Teknik, System och Samhälle med olika delprojekt inom vart och ett av områdena samt kring forskning om biogasens genomslag inom de fem sektorerna Avfall, Lantbruk, Skogsindustri, Akvatisk biomassa och Regioner.

Under Etapp 3 är forskningen uppdelad på de sju forskningsområdena: FO1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser; FO2 Ökat värde ur digestat; FO3 Resurseffektiva värdekedjor för biogas; FO4 Biogaslösningarnas roll i bioekonomin; FO5 Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar; FO6 Utvärderingsscenarier av nationell och internationell policy; FO7 Internationalisering av svenska biogaslösningar.

Utmaningar

Sex huvudsakliga utmaningar för biogasutvecklingen utgör forskningens utgångspunkt:

  1. mer biogas från befintliga anläggningar,
  2. användning av nya substrat,
  3. implementering i nya sektorer,
  4. ökad resurseffektivitet i produktion och distribution,
  5. relevanta samhälleliga villkor,
  6. affärsmässiga villkor.

Läs utvärderingarna av BRC:s två första etapper

           Slutrapport Etapp 1

             Slutrapport Etapp 2