Förbättrade biogasprocesser

Rötning av organiskt material till biogas (metan och koldioxid) har utvecklats från att ha i huvudsak varit en del kommunal avloppsvattenrening till en process för produktion av metan för användning inom energisektorn. Detta har inneburit en omfokusering av de ekonomiska incitamenten för etablering av biogasprocesser med målet at uppnå en lönsamhet i att producera och sälja metan. Detta har i sin tur inneburit ett ökat intresse av att få ut så mycket gas som möjligt ur de substrat som utnyttjas.

Projektet fokuserar därför på olika produktionsenheters möjligheter att öka metanproduktionen inom givna ramar och att identifiera och skapa protokoll för framtida biogasanläggningar med hög utnyttjandegrad av givna substrat och reaktorkonfigurationer. Ett starkt incitament för detta är den studie av 21 biogasanläggningar, som gjorts vid Tema V. Denna visade att merparten av anläggningarna utnyttjades suboptimalt. En utvärdering med basen i mikroorganismernas fysiologiska kapacitet (t ex näringsämneskrav), bioteknologiska parametrar (temperatur, reaktor design etc.), förbehandling och hygienisering för att optimera substratutnyttjandet genomförs därför inom detta projekt genom att utnyttja den gemensamma kunskapen hos BRCs olika intressenter ifråga om processoptimering dvs inom akademin och hos företagen.

Genom arbete vid två workshops, där även internationell expertis inviteras identifieras och syntetiseras kunskapsläget inom området med avsikt att skapa en bas för en fortsatt och innovativ forskning och utveckling för maximering av biogasproduktion. Avsikten är att få en bas för formulering och implementering av nyckelprojekt att drivas inom BRC I tät samverkan mellan akademi och industri. Genomförandet av projektet kommer att vara tätt kopplat till flera av de andra projekten i BRCs uppbyggnadsfas men främst EP2 (Substrat-inventering med ”bottom-up modellering” baserad på tekniköversikt), EP3 (Biogas i nya branscher); EP4 (Samverkan för förbättrad ekonomisk och miljömässig prestanda); DP6 (Ökad metanproduktion och processtabilitet i biogasreaktorer) och DP7 (Högre utnyttjandegrad av substrat – Enzymatisk ökning av slams rötbarhet).

Deltagare: Projektledare professor Bo Svensson och universitetslektor Annika Björn samt doktorand Sepehr Shakeri Yekta från avdelningen Tema Vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema. Förste bibliotekarie Christina Brage. Forskare från avdelningen Industriell miljöteknik och avdelningen Energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, samt avdelningen Molekylär bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM. Medverkande från NSR AB, Scandinavian Biogas Fuels AB och Tekniska verken i Linköping AB.

Projekt