Färsk rapport från BRC – så kan policy främja utvecklingen av biogas

Inom BRC: s forskningsområde 6 (FO6) arbetar våra forskare med att undersöka och utveckla en översikt över biogaspolicyer och policyinstrument i Sverige och utomlands och att bidra till en bättre förståelse för hur politiska åtgärder och ramverk påverkar utvecklingen av biogas. Arbetet i FO6 har nu resulterat i en rapport om biogasens institutionella villkor.

Produktionen och användningen av biogas har ökat kraftigt världen över under de senaste decennierna. Flera studier bedömer att den outnyttjade potentialen är avsevärt större än vad som redan produceras. För att fortsätta expansionen kommer det emellertid att krävas stora insatser av många aktörer, och för att dessa ska mobiliseras fordras oftast även gynnsamma institutionella villkor. Väl utformade policyer och styrmedel kan skapa goda förutsättningar för biogasbranschen att växa, medan ett svagt och otydligt ramverk kan bromsa utvecklingen.

Tack vare biogasens breda inverkan på samhället finns policyer som på olika sätt påverkar biogaslösningar inom många olika områden och på många olika nivåer. Samtidigt är policyer och styrmedel mer eller mindre föränderliga över tid. Detta gör biogasens policylandskap tämligen komplext och svåröverskådligt. Det faktum att biogaspolicyer finns inom flera olika områden gör att biogaslösningar riskerar att bli ”någon annans problem” och att styrningen blir diffus och verkningslös. Att koordinera insatser inom biogaspolicy och skapa gynnsamma villkor är således ingen lätt uppgift. Det finns heller inget enhetligt sätt att kategorisera och definiera biogaspolicyer, var de finns och på vilket sätt de påverkar biogaslösningar. I första delen av denna rapport presenteras en modell som beskriver biogaspolicyers dimensioner och karaktäristik. Den föreslagna modellen är uppbyggd av fem dimensioner: typ av policy, policyers administrativa område, administrativ nivå, vilken del av värdekedjan som påverkas samt kontinuitet och förändring över tid. Modellen ger uttryck för en tidigare outtalad berättelse om hur policyer påverkar biogaslösningar, som kan bidra till en ökad förståelse för hur biogaspolicyer fungerar och bör utformas för att gynna utvecklingen av biogaslösningar.

Sverige ligger långt fram när det gäller användning av biogas men det kan finnas anledning att lära av andra länder när det gäller policyer för att främja en inhemsk produktion av biogas. I andra delen av denna rapport ges en sammanfattning av biogasutveckling och biogaspolicyer i Sverige och åtta andra länder: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Norge, Tjeckien och Tyskland. Biogaslösningar har växt fram på olika sätt i olika länder, till följd av skillnader vad gäller förutsättningar, behov, politisk utveckling och traditioner. I jämförelse med de valda länderna är Sveriges biogasproduktion per capita inte särskilt stor, och utvecklingen har under senare år inte pekat på någon märkbar ökning.

Sverige var tidigt ute med att producera uppgraderad biogas för fordon, men den tidigare stabila produktionsökningen har nu stannat av. Samtidigt ökar både biogasproduktionen och intresset för grön fordonsgas på andra håll i världen. En betydande del av den biogas som används i Sverige i dag produceras i Danmark, vilket gör att nyttan av biogasproduktionen i form av avfallshantering, näringscirkulering och arbetstillfällen hamnar i vårt grannland. Flera av de jämförda länderna visar exempel på stora ökningar av inhemsk biogasproduktion på relativt kort tid, även om den i några fall har stagnerat till följd av policyförändringar. Jämförelsen gör också tydligt att Sverige arbetar med ovanligt korta tidshorisonter för stödsystem – sällan mer än ett eller ett fåtal år – medan de i andra länder kan sträcka sig upp till 20 år. En lärdom av detta kan vara att det krävs mer långsiktighet i biogasens institutionella villkor för att få till stånd en betydande ökning av produktionen.

Hela rapporten finns här: BRC report 2021-4 FO6. 

 

BRC-nyheter