BRCs remissyttrande över promemorian om miljöbilsdefinitionen

Under våren kom en promemoria från infrastrukturdepartementet med förslag som innebär att gasdrivna personbilar, som i Sverige till 95 % går på biogas, inte ska kunna vara ett alternativ vid offentlig upphandling. Detta bygger på en alltför snäv tolkning av EU:s förordningar 2019/631 och 2019/1161, då dessa inte likställer ”rena bilar” med ”miljöbilar” och inte heller ställer krav på att alla upphandlade fordon ska vara ”rena”.

BRC har skrivit ett remissyttrande till promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster där vi framhåller att eftersom gasfordon i en svensk kontext har en bättre total klimatprestanda än de flesta el- och vätgasbilar borde de klassas som miljöfordon, oavsett om det gäller lätta eller tunga fordon. För att främja hållbara transporter och minimera användningen av fossila bränslen bör man hålla isär begreppen ”rena bilar” och ”miljöbilar”, behålla dagens miljöbilsdefinition och tillåta upphandling av alla typer av miljöbilar.

Läs vårt remissyttrande här:

Miljöbilsdefinitionen

De senaste veckorna har debatten gått hög kring remissen om ny miljöbilsdefinition, och frågan många ställer sig är lika rimlig som svår att besvara. Föreslår regeringen verkligen att exkludera biogasdrivna fordon från miljöbilsdefinitionen? Menar man att biogas inte längre är hållbart, eller är det EU som sätter ramarna? Har marknaden för biogas stagnerat, och vågar den som vill agera med klimatet i fokus köpa ett gasdrivet fordon längre?

Tillsammans med Biogas Väst och Biodriv Öst bjöd vi i juni in till ett seminarium för att förklara begreppen, reda ut frågetecknen och försöka förklara vad det är som faktiskt gäller för den svenska biogasen.

Här kan ni se en inspelning av mötet.

Material från mötet hittar ni här:

Mats presentation:

 

 

 

 

 

Beatrice presentation:

 

 

 

 

 

Sammanställning Q&A:

 

 

Avfallshantering och biogas i fokus för amerikansk delegation

I slutet av maj  arrangerade Smart City Sweden en workshop tillsammans med den svenska ambassaden i Washington om avfallshantering och hur man skapar en cirkulär ekonomi.

Delegationen besökte bland annat Linköping digitalt där de träffade både BRC och Tekniska Verken för att lära sig mer om biogasproduktion och återvinning av näringsämnen. Biogasintresset ökar i USA, men användningen av biogas som bränsle är inte vanligt.

Läs mer här.

Världens bästa biogassystem – unikt biogasprojekt med Biogas Research Center, LRF och SSAB

I samband med SSABs omställning till att producera fossilfritt stål kommer det också behövas stora mängder fossilfri gas. I ett gemensamt projekt undersöker forskare från Biogas Research Center på Linköpings Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med LRF och SSAB, hur den biogas som behövs skulle kunna produceras i Sörmland.

SSAB kommer behöva 2 TWh biogas för användning i Oxelösund och Borlänge för att kunna producera fossilfritt stål. Det är lika mycket som produceras totalt i Sverige idag. Det kan verka omöjligt, men det är känt att det finns en stor outnyttjad potential för att producera biogas i Sverige.

En del bedömare menar att det på sikt är möjligt att på ett hållbart sätt producera 15 TWh. Projektet syftar till att se över hur en ökad biogasproduktion kan gå till. Bland annat kan delar av gasen produceras från gödsel och ett mer intensivt jordbruk där mellangrödor, extra vallskördar och bättre utnyttjande av restprodukter är framtida möjligheter. Även ny teknik så som flerstegsrötning och så kallad biologisk metanisering kan också öka på gasproduktionen.

Projektet kommer också titta närmare på nya infrastrukturlösningar för att knyta samman anläggningar i produktionsnät för att minimera transportbehovet. Sammantaget innebär projektet både en möjlighet för SSAB att producera fossilfritt stål och en möjlighet för ett genombrott för biogasproduktion inom lantbrukssektorn.

  • För lantbruket i Södermanland och norra Östergötland utgör SSABs omställning och behov av biogas en väldigt spännande möjlighet till utveckling och tillväxt. Dels genom en stor efterfrågan på gödsel från befintlig djurhållning men också från anpassade odlingssystem för att integrera produktion av livsmedel, råvara till biogas och öka kolbindningen till marken. Vidare så kommer biogödsel från rötningen kunna ersätta en stor del av den mineralgödsel som tillförs växtodlingen idag. Samhälls- och klimatnyttan av detta projekt är alltså väldigt stort även vid sidan om SSABs stora kliv för fossilfrihet, förklarar LRFs Erik Erjeby.
  • Vi behöver ställa om och möta framtidens miljökrav för en hållbar stålproduktion, det kan säkra jobben lokalt men också utveckla nya arbetstillfällen i nya samarbeten, säger Tomas Hirsch, Energichef SSAB.
  • Mats Eklund, professor och föreståndare för BRC menar att det gemensamma projektet och den stora utmaningen har tvingat fram nytänkande. Att realisera biogas i den här skalan går inte om vi fortsätter som vi har gjort tidigare. Vi tvingas att utmana våra egna föreställningar om vad som är möjligt, vilket är en förutsättning för att ta sådana här tekniksprång.

För mer information kontakta:

Erik Erjeby, Regionchef, LRF tel. 010-18 44 249

Tomas Hirsch, Energichef, SSAB tel +46 24372569

Mats Eklund, Professor och föreståndare BRC, Linköpings Universitet, 0708-28 23 07

 

Under 2021 genomförs ett projekt inom kompetenscentrumet BRC som ska visa på potential, val av teknologi, organisation, genomförande och vision för en modern och storskalig biogaslösning som kan svara upp mot den stora efterfrågan på hållbart producerad biogas från industriaktörer som SSAB. Projektledare är Axel Lindfors, Linköpings Universitet, tel. 013-28 56 20.

Läs mer om projektet här.

Nya spännande forskningsresultat från BRC om samrötning av lipider och avloppsslam samt effekten av återcirkulering av avvattnat rötslam

Ungefär hälften av Sveriges biogasproduktion sker idag i anaeroba processer i anslutning till avloppsreningsverk. Den befintliga kapaciteten för biogasproduktion i dessa kan ökas ännu mer genom samrötning av energirikt organiskt avfall. För denna process är lipider (ex. olja- och fettavfall)  väldigt eftertraktade som substrat tack vare sin höga metanpotential och sitt höga energiinnehåll. Problemet är att det under den anaeroba nedbrytningen av dessa lipider produceras långa fettsyror (LCFA) vilket kan ha hämmande effekter på den metanbildande aktiviteten – och det gör användandet av lipider i anläggningarna osäkra och utmanande.

BRCs processforskare har publicerat en ny artikel som visar att återcirkulation av avvattnat rötslam förbättrar nedbrytningskapaciteten av långa fettsyror. Detta möjliggör samrötning av större mängder lipider med avloppsslam – vilket i sin tur kan öka produktionen av biogas.

Läs mer här ”Effluent solids recirculation to municipal sludge digesters enhances long-chain fatty acids degradation capacity”.

 

Guldruschen i Kalmar – goda framtidsutsikter för biogaslösningar

I början av mars genomförde vi konferensen Biogas 2021-Guldruschen. I BRC är vi glada att vi fick möjligheten att slå oss ihop med till Region Kalmar länKalmar kommun, BiogasBoost, DriveLBG och Länsstyrelsen i Kalmar län och arrangera detta. 350 deltagare från många olika sektorer deltog och lärde sig mera om vad som krävs för att utveckla biogasområdet för att ta tillvara dess hållbarhetspotential.

När man ber regionala politiker, biogasaktörer och eldsjälar beskriva Kalmars lyckade biogasresa så pekar de ut politisk vilja, långsiktighet och bra substrat som centrala förutsättningar – tillsammans med marknad och efterfrågan. Med avstamp i Kalmarregionens guldrusch för biogas tog denna konferens sina deltagare med på en resa genom alla möjliga faktorer som kopplar till biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet och mycket mer. Dessutom presenterades en rad lyckade biogasexempel från hela landet och en hel del utblickar internationellt.

Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst/BioDriv Öst presenterar den strategiska drivmedels-prioriteringen.

Närproducerat, hållbart och enkelt! Så beskrivs biogas av Elvira Laneborg, miljöutvecklare Kalmar kommun. Tre ord som är ledord för Biogas Boost, det informationsprojekt som är unikt för Kalmar län och som varit en viktig faktor för de många nya tankställen som etablerats. Regioner och kommuner är som stora upphandlare av transporttjänster och inköpare av fordon centrala i utvecklingen och Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst/BioDriv Öst, signalerar att vi ser en vändning till att fler och fler offentliga aktörer nu åter ställer krav på biogas i tanken. ”Inför varje fordonsköp eller transportupphandling – ta hjälp av den strategiska drivmedelsprioriteringen”, och Beatrice trycker på att den fungerar lika väl i storstan som på landsbygden. I ett efterföljande samtal om kravställan inom kollektivtrafiken var Hanna Björk från Västtrafik tydlig med att el och biogas går hand i hand – Västtrafik kör elbussar i stadstrafiken och biogasbussar i regiontrafiken.

Johanna Edelönn, Körskolan Kör Eco i Linköping synliggör klimatnyttan av deras val att köra på biogas.

Biogasen är fortfarande att räkna med även för personbilar – något som lyftes fram både av Bilkompaniet och JL Bilar. I Linköping finns Kör Eco – körskolan vars alla bilar går på biogas. Förhoppningen är att valet av biogasbilar och en mer miljömedveten körstil ska göra avtryck i de nyblivna förarna men redan i den egna verksamheten görs en stor klimatvinst! Andelen tankställen för biogas ökar stadigt i Sverige och någon som är och fortsatt vill vara med och bidra till denna utveckling är OrangeGas som satsar på att skapa en god tillgång av en palett av förnybara bränslen.

 

 

”Vi måste höras och synas mer och berätta om de många fördelar som finns med biogas!” Björn Fredriksson Möller, E.ON, presenterade hur olika sätt att beräkna klimatpåverkan får konsekvenser för biogasen. Det är centralt att inte bara fokusera på utsläppen från bilarnas avgasrör utan istället se till bränslets hela livscykel. Inom EU finns det delade meningar kring hur detta görs och här kan vi bidra med kunskap!

Från den tunga transportsektorn fick vi ta del av Scania och Volvo Trucks intryck att biogasen blir alltmer efterfrågad både för buss och lastbilar.  Den flytande biogasen framhölls som central för att man ska kunna nå 2030-målen. Och på frågan om räckvidd så var beskedet att med Scanias största tanklösning – två tankar för flytande biogas – kommer du 160 mil på en tankning. IVECO, som än så länge har sin största marknad för tunga fordon utanför Sverige, pekade på den stora effekt som skattebefrielse för gasbilar på tyska vägar haft för intresset för deras tunga gasbilar.

”Det kostar för mycket att inte tänka hållbart” konstaterade Erik Alfredsson från Alfredsson Transport AB. Fem av deras bilar körs på biogas vilket reducerar deras koldioxidutsläpp med 90 procent. Förutom klimatnyttan så blir användningen av gasbilar snabbt mer kostnadseffektiv än andra alternativ. Men det är väl krångligt att tanka? Inte alls konstaterade Jenny Danell från Svensk Biogas, flytande biogas går lika snabbt att tanka som en vanlig dieseltankning – förutsatt att tankstationen är nedkyld. Alfredsson vill gärna se fler åkerier satsa på biogas eftersom det på sikt innebär förbättrad infrastruktur för tankning.

Nu har industrin vaknat vilket gör att det kommer bli konkurrens om biogas för transportsektorn. Industrierna är betalstarka och de gör anspråk på stora volymer. SSAB har en offensiv plan för att sälja sitt första fossilfria stål redan 2026 – och vara helt fossilfria 2045. För detta behövs ½ TWh 2026 och 2 TWh år 2040. För att underlätta försörjningen av dessa volymer till SSAB har man bildat Oxgas AB i Oxelösunds hamn. På konferensen berättade Oxgas AB om en ny terminal för flytande metan i Oxelösund hamn, genom vilken de kommer att kunna leverera naturgas och på sikt även biogas till både industri och sjöfart.

Sjöfarten ska drivas på 30% biogas år 2030! – sa Christer Bruzelius, VD för Destination Gotland som deltog i konferensen och berättade om sin syn på framtidens sjöfart. Biogas är vad som behövs för att göra färjetrafiken klimatneutral. Idag har Destination Gotland två LNG-fartyg som drivs på LNG och LBG och sedan mitten av februari 2021 har man ökat mängden biogas i bränsletankarna från 1-10%. Det ger en utsläppsminskning motsvarande 9000 ton koldioxid per år. Idag är det Gasum som förser Destination Gotlands färjor med biogas men på sikt ämnar man använda gotländsk biogas.

Vad händer på policyområdet då? Ellenor Grundfelt från Energigas Sverige hjälpte oss att reda ut den djungel av olika policyområden som påverkar biogasens förutsättningar, både nationellt och internationellt.  Biogasens mångsidighet är dess största styrka – men också dess stora utmaning. För att få till lämpliga styrmedel krävs samordning av klimatpolitisk, miljöpolitik, avfallspolitik, transportpolitik, energipolitik, försvarspolitik, livsmedelspolitik och jordbrukspolitik. Med så många beslutsfattare – men ingen med ett huvudsakligt ansvar för denna mångsidiga lösning – är det svårt att få till verkfulla styrmedel för biogas.

Biogaslösningar och dess många nyttor kan bidra till hållbara städer och regioner, men hur? Och hur kan vi samverka för mer biogas? Inom jordbruket kan både biogas och biogödsel användas med flera miljö- och klimatnyttor som följd. Jordbruket kan också bli en viktig del i att nå våra produktionsmål för biogasen i Sverige. Thomas Prade, SLU/BRC, presenterade hur en hållbar intensifiering av jordbruket kan bidra till en ökad biogasproduktion och samtidigt bidra med flera ekosystemtjänster och en mer hållbar näringshantering.

Francesco Ometto, Scandinavian Biogas Fuels, lyfter fram den industriella symbiosen i Skogn.

FordonsGas Sverige, Gasum och Scandinavian Biogas Fuels var alla eniga i att samverkan mellan olika aktörer och lokala partnerskap är en nyckel till att implementera nya biogaslösningar. Peter Maksinen, FordonsGas Sverige, delade erfarenheter från samverkansprojekt som Lidköping biogas samt det cirkulära projektet med Tine och Den Magiske Fabrikken i Norge. Sofie Lärkhammar, Gasum, lyfte fram hur biogasens avsättning tidigare var en osäkerhet men idag ligger ett större fokus på substrat och avsättning av biogödsel. Ett pågående projekt är Stora Enso Nymölla där symbiosen är ett faktum – vattenrening och biogasproduktion! Även Scandinavian Biogas Fuels producerar biogas i samarbete med pappers- och massaindustrin och Francesco Ometto gav oss en inblick i den industriella symbios som sker i Norge och där tre aktörers tillgångar och behov knyts samman med hjälp av biogasprocessen.

 

Linda Hagman, LiU/BRC, studerar vilka förutsättningar och drivkrafter som finns för samverkan mellan industri och biogaslösningar. I en pågående studie har industriernas intresse visat sig handla om flertalet faktorer så som ex. striktare regelverk, önskat ökat värde av restströmmar, diversifiering av produktportföljen och uppfyllandet av interna hållbarhetsmål. Dessa exempel synliggör några av de många nyttor som biogaslösningar kan bidra med.

Alex Lindfors, LiU/BRC, lyfter fram biogaslösningars multi-dimensionalitet.

Men hur kan vi värdera dessa olika samhällsnyttor? Detta är något som Axel Lindfors, LiU/BRC, har fördjupat sig inom. Innan vi kan värdera dessa nytta behöver vi identifiera/beskriva dem, vi behöver mäta och bedöma – Ett komplext arbete men centralt för att biogaslösningar i framtiden ska värderas för dess många miljö- och ekosystemtjänster och inte enbart för den biogas som produceras!

Biogasmarknadsutredningen har tagits emot positivt och i Sverige finns en lång rad projekt som inväntar implementering av det tydliga och långsiktiga stödpaket som utredningen föreslår. Kommer detta på plats kommer vi på bara några år att öka svensk biogasproduktion med 50% – från 2 till 3 TWh. En varningens finger höjde Ellenor Grundfelt från Energigas dock gällande förmånsbilsegmentet som nyligen försvann för gasbilar i Sverige. Tanken med detta är att styra mot bonus malus-systemet – men där har man missat att höja bonusen till gasbilar så att den inte reflekterar dess goda klimatprestanda. Bonus malus-systemet borde ge gasbilar minst samma bonus-nivå som man ger laddhybrider, konstaterade hon.

På EU-nivå blåser både med- och motvind för biogasen. Sedan EU:s Green Deal presenterades har biogas börjat vinna mark, detta efter att ha varit ganska frånvarnade i EU:s strategier och förordningar. En viktig del i denna strategi är att minska metanläckage – EU ska bli världsledande på att minska metanutsläpp från mänskligheten. I EU:s Green Deal finns stöd för utbyggnad av marknaden för biogas på EU-nivå eftersom man ser synergieffekter mellan minskade metanutsläpp, energiproduktion och cirkulära näringsflöden, lokala arbetstillfällen och allt som uppstår i biogasens värdekedja.

Däremot är EU:s fordonspolitik inte alls fördelaktig för biogasförespråkare, konstaterade Ellenor Grundfelt. I koldioxidnormerna för lätta och tunga fordon tar man på EU-nivå inte hänsyn till om drivmedel är fossilt eller förnybart. En bil som drivs på 100% biogas antas alltså släppa ut lika mycket som en bil som drivs på fossilgas. Detta slår naturligtvis fel och resultatet blir att man i EU styr ensidigt mot el- och vätgasdrift. Taxonomin – som ritar upp riktlinjer för finanssektorn om vad som ska räknas som green deals – använder samma snäva metodik för utsläpp från fordon i och med att klimatnyttan för förnybara drivmedel inte plockas upp.

Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) betonade att EU:s lagstiftning på energiområdet bygger främst på efterfrågan. I arbetet med ett integrerat energisystem anses biogasen inte mindre värd än andra energikällor, men tillgången är begränsad. Biogasen måste användas där den hör hemma – sjöfart, bussar, lastbilar och industriella processer samt som reservkraft. Viktigt att ha i åtanke att den svenska modellen inte är praxis i Europa. En ökad efterfrågan på biogas i många andra europeiska länder kan inte tillgodoses med ökad nationell produktion, utan leder till import av biogas där produktionskedjan inte kan säkerställas. Dalunde avrundade med att han ser goda chanser för att biogasens klimatprestanda kommer att komma mer till sin rätt när man på EU-nivå integrerar livscykelperspektivet i en pågående uppdatering av utsläppskraven för nya bilar. Det är ju det faktiska produktionssystemet av ett förnybart drivmedel som visar dess faktiska prestanda – och ser man på hela livscykelperspektivet så vinner faktiskt biogasen.

Spår A – Ecodriving på riktigt

https://youtube.com/playlist?list=PL32zv0-RCYWXoizOkzBbHwfbMuM–ZNcG

Spår B – Iskall gas hetare än någonsin

https://youtube.com/playlist?list=PL32zv0-RCYWVEd9TyWVUDLqu4-VD4FRWH

Spår C – Biogas, den bästa tiokamparen!

https://youtube.com/playlist?list=PL32zv0-RCYWW8bBPzrGf1vMtpKv5op2Li

Spår D – Mer biogas i praktiken!

https://youtube.com/playlist?list=PL32zv0-RCYWXequJi_gBtdsxcz1N9Sjl5

Plenum – Föredrag och samtal för hela konferensen

https://youtube.com/playlist?list=PL32zv0-RCYWUbvJYvovnLXFHVrHF69g_9

Kommunalråden i Kalmar län svarar på frågor om biogas

https://youtube.com/playlist?list=PL32zv0-RCYWVCjHV5u9s4uqAOcJq_gW7x

Tack till sponsorerna GasumOrangeGasNORDIC GAS SOLUTIONS ABFordonsGas Sverige ABWärtsilä Gas SolutionsE.ON, och Purac AB. Framtiden ser ljus ut. #lbg #biolng #biogas