BRCs remissyttrande över promemorian om miljöbilsdefinitionen

Under våren kom en promemoria från infrastrukturdepartementet med förslag som innebär att gasdrivna personbilar, som i Sverige till 95 % går på biogas, inte ska kunna vara ett alternativ vid offentlig upphandling. Detta bygger på en alltför snäv tolkning av EU:s förordningar 2019/631 och 2019/1161, då dessa inte likställer ”rena bilar” med ”miljöbilar” och inte heller ställer krav på att alla upphandlade fordon ska vara ”rena”.

BRC har skrivit ett remissyttrande till promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster där vi framhåller att eftersom gasfordon i en svensk kontext har en bättre total klimatprestanda än de flesta el- och vätgasbilar borde de klassas som miljöfordon, oavsett om det gäller lätta eller tunga fordon. För att främja hållbara transporter och minimera användningen av fossila bränslen bör man hålla isär begreppen ”rena bilar” och ”miljöbilar”, behålla dagens miljöbilsdefinition och tillåta upphandling av alla typer av miljöbilar.

Läs vårt remissyttrande här:

BRC-nyheter