BRCs remiss till biogasmarknadsutredningen

BRCs hållning till utredningens förslag är att de är väl motiverade, logiska och rimliga och det är enkelt att ställa sig bakom dem. De frågetecken vi reser i remissvaret rör i huvudsak frågan om hur måluppfyllelsen ska kunna gå till givet de avgivna förslagen. Så: en bra utredning, bra förslag, men kommer målet att nås? Remissvaret inleds med en sammanfattning av våra viktigare ställningstaganden i punktform, följt av fördjupande kommentarer under rubrikerna: produktionsmålet och produktionspremierna, efterfrågan på biogas, det fortsatta offentliga ansvaret för måluppfyllelse, substrat och biogödsel.

Mer biogas - för ett hållbart Sverige! SOU 2019:63 : Betänkande ...   Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

Några av de punkter som vi lyfte i vår sammanfattning:

  • Vi tillstyrker förslagen om produktionspremier.
  • Vi tillstyrker utredningens nationella produktionsmål om 10 TWh biogas till 2030, men problematiserar avsaknad av analys av förutsättningar för privata aktörers investeringar och behovet av personella resurser och kompetens.
  • Vi lyfter behovet av åtgärder som stärker efterfrågan på biogas. Några viktiga aspekter på detta är skattebefrielse för biogas och åtgärder som korrigerar rådande institutionella ramverk nationellt och inom EU. Några viktiga exempel är (i) legitimering av livscykelanalyser utförda med systemexpansion (ISO) som grund för policy, (ii) att en s. k. ”carbon correction factor” införs så biltillverkare kan tillgodoräkna sig andelen biogas i fordonsgasen och (iii) stödnivåer för gasfordon i bonus-malus-systemet respektive stöd för lastvagnar och bussar.
  • Vi tillstyrker förslaget om bättre samordning av administrationen för biogasfrågor hos olika myndigheter. Det kommer krävas tydlighet när det gäller ansvar, tillräckliga resurser och relevant kompetens för att verkningsfullt kunna understödja måluppfyllelsen.
  • Utredningens analys av substrat förbiser några viktiga potentialer genom att hänvisa till tekniska begränsningar som snarare är ekonomiska. Skogsindustrins restströmmar, akvatiska substrat, förbättrad rötning av avloppsslam och vallgrödor är viktiga exempel.
  • Vi tillstyrker utredningens förslag om att det borde finns ett nationellt mål för användningen av biogödsel.
  • BRCs roll är att försörja samhället med kvalificerad kompetens inom biogasområdet och vi är beredda att ta en framskjuten position i det arbetet. Både företag och myndigheter kommer att behöva stärkas om utredningens intentioner ska förverkligas. Dessutom handlar mycket av vår forskning om hur man praktiskt och organisatoriskt kan realisera hållbara biogaslösningar vilket är en förutsättning för att nå produktionsmålet. Vi avser att bidra aktivt för att samhället ska uppnå den potential för hållbarhet som utredningen aviserar.

Här kan ni läsa BRCs svar på remiss avseende utredningen Mer biogas för ett hållbart Sverige (SOU 2019:63).

 

 

BRC-nyheter