BRC:s forum om projektet Världens bästa biogassystem

Den 22 april höll BRC ett forum för projektet Världens bästa biogassystem som syftar på att skapa en vision för ett innovativt biogassystem i Sörmland med omnejd samt att ta de första stegen för att realisera visionen. Forumet syftade till att informera BRC:s partners och medlemmar om projektet samt möjliggöra för dessa att påverka projektets utformning och fortgång. Ett andra syfte var att väcka intresse för biogas i den studerade regionen i hopp om att viktiga aktörer för att realisera visionen om världens bästa biogassystem i Sörmland ska vilja vara delaktiga i framtiden. Vid forumet deltog 39 personer från både privata och offentliga organisationer, näringsliv och akademin.

I projektet är vi mycket glada för det stora intresse som BRC:s partners och medlemmar visat vid forumet och för deras deltagande! Preliminära resultat för hur mycket rötbar biomassa som finns i regionen presenterades och det är tydligt att lantbrukssubstrat så som halm, gödsel och vall står för bulken av substratmixen i den studerade regionen. Utöver detta finns fortfarande outnyttjad potential från organiskt avfall i regionen samt från mellangrödor och grödor odlade på ekologiska fokusområden. Nu tar vi dessa resultat vidare i nästa steg av projektet för att estimera en realiserbar biogaspotential samt hur näringen från dessa substrat bör fördelas i regionen.

Utifrån diskussionerna tar vi i projektet med oss att individuella småskaliga anläggningar förmodligen är svårt att realisera utan att man istället bör satsa på mindre kluster med samuppgradering eller några fåtal större anläggningar i regionen. Vi tar även med oss att det finns viktiga synergieffekter med förgasning i regionen, exempelvis kan det bli möjligt i framtiden att förgasa halm i regionen då det kommer bli svårt att röta all halm då detta måste samrötas med andra substrat. Dessutom kan förgasningen öka den totala mängden biometan producerad i regionen vilket kan lösa upp storskalsfördelar för logistik och infrastruktur för att transportera och lagra biometanet. Till sist tar vi med oss att vi måste titta mer på hur och i vilken utsträckning nuvarande och kommande lagstiftning tillåter användningen av mellangrödor och grödor odlade på ekologiska fokusområden för produktion av biogas och biogödsel.

Under 2021 genomförs ett projekt inom kompetenscentrumet BRC som ska visa på potential, val av teknologi, organisation, genomförande och vision för en modern och storskalig biogaslösning som kan svara upp mot den stora efterfrågan på hållbart producerad biogas från industriaktörer som SSAB. Projektledare är Axel Lindfors, Linköpings Universitet, tel. 013-28 56 20.