Biogas löser flera hållbarhetsmål

Biogas löser inte bara en eller två av världens stora miljöutmaningar – utan tre. I alla fall om världens länder använder den nordiska modellen. Ja, på ett eller annat sätt kan biogas faktiskt medverka till FN:s samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

(Artikel från Mikael Sönne, Linköpings universitet)

”Om biogas bara produceras på ett bra sätt finns det inga nackdelar. De flesta andra energislag innebär faror eller risker på några områden, det vi forskare brukar kalla problembyten. Kärnkraft kan till exempel vara bra ut klimatsynpunkt, men innebär stora risker och problem med avfall.” Det säger Mats Eklund, här fotograferad i Sättuna utanför Linköping. Foto: Magnus Johansson

Problem hänger ihop

Avfallshantering, förnybara drivmedel och hållbar matproduktion – över hela världen står städer med omgivande landsbygd inför dessa stora utmaningar. Stora mängder avfall ska tas om hand, transportsystemet och kollektivtrafiken måste byggas ut och fungera väl och lantbruket ska på ett rationellt sätt producera mat. Allt ska dessutom göras miljövänligt och klimatsmart.

Mats Eklund, föreståndare för Biogas Research center, hävdar att biogasen samtidigt kan lösa alla dessa tre problem. Att bara tänka på biogas som ett drivmedel, vilket vi ofta gör i Sverige, leder tankarna fel.

– Ja, vi tycker det. Vi vill gärna stimulera fram en bredare systemsyn. Biogas är ett utmärkt drivmedel med stor klimatnytta, men det är också så mycket mer, säger han.

Grafisk illustration av biogasproduktion.

Den nordiska modellen. Avfall blir biogas blir fordonsbränsle och biogödsel.

I den nordiska modellen för produktion och konsumtion av biogas kopplas dessa tre områden ihop. Avloppsslam, avfall från slakterier och annat livsmedelsavfall tas om hand och används som råvara för att producera biogas. Gasen uppgraderas till fordonsgas som blir ett utmärkt drivmedel för städernas bussar, medan biprodukten biogödsel blir växtnäring för lantbruket. Ur klimatsynpunkt är den produkten att föredra framför både fossil mineralgödsel och naturgödsel.

Här kan ni läsa hela artikel

 

BRC-nyheter