Biogas i nya branscher

Ett sätt att öka framställningen av biogas är att utnyttja materialflöden som inte används idag, vilket samtidigt kan lösa andra miljö- och energirelaterade problem. Inom flera industrisektorer finns många energi- och materialströmmar, varav några skulle kunna användas för biogasframställning. Potentiella flöden kan också ligga dolda i industrins produktionsstrukturer. Detta projekt fokuserar på innovation, integration och implementering av biogaslösningar ur ett systemperspektiv.

Genom översiktliga analyser av ett antal industribranscher identifieras potentiella möjligheter. Studier av några branscher och företag genomförs för att finna processtekniska utmaningar, genomföra övergripande energisystemanalyser samt studera miljöprestanda och affärsmöjligheter. Möjliga produktionsprocessförändringar tas fram i diskussioner med företag och branscher. Verktyg för att analysera energisystem på flera olika systemnivåer används: industriella system, kommunala system och regionala system.

Arbetet är tänkt att inledas med en omvärlds-och statusbeskrivning baserad på litteratur och andra källor. Avsikten är att som ett andra steg göra en lägesbeskrivning på branschnivå och information inhämtas från bl.a. från branschorganisationer, forskningsinstitut och samarbetspartners. Därefter är tanken att olika koncept studeras i dessa nya branscher för att fastställa den processmässiga utförbarheten för koncepten. Nästa steg är planerat att analysera hur koncepten påverkar omgivande energisystem och miljön, innan koncepten även analyseras utifrån andra aspekter i samhället. Koncepten är vidare planerade att testas i någon eller några fallstudier.

Målet är att hitta någon eller några nya branscher där biogasproduktion är ett resurseffektivt sätt att ta vara på sådana materialflöden som inte används idag.

Deltagare: Projektledare docent Magnus Karlsson, docent Mats Söderström och doktorand Emma Lindkvist, från avdelningen Energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI. Deltar gör även forskare från avdelningen Industriell miljöteknik, IEI, samt avdelningarna Tema Teknik och social förändring och Tema Vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema. Medverkande från Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Lantmännen, Scandinavian Biogas Fuels AB och Tekniska verken i Linköping AB.

Projekt