Hur blev transporterna fossiloberoende?

I samband med Ekotransport 2030 den 26 april arrangerades också ett side-event av Cleantech Östergötland och Östgötautmaningen som hette ”Välkommen till år 2025 – Hur transporterna blev fossiloberoende!”. Seminariet var mycket välbesökt och utspelade sig 2025 när Östergötland lyckats ställa om transportsektorn till fossilfrihet.

Det föll på BRCs föreståndare, Mats Eklunds, lott att förklara hur detta kunnat ske. De viktigaste faktorerna bakom denna förändring var:

  • Den stora normförskjutning som skedde hos medborgarna/konsumenterna där fossila bränslens negativa konsekvenser synliggjordes på ett nytt sätt.
  • Viktiga företag inom till exempel dagligvaruhandeln med flera som har en nära relation till sina kunder blev viktiga aktörer som drev på övergången till förnybara drivmedel. Några ören dyrare per livsmedelsvara var ett billigt pris för att bli fossilfri. Producerande företag fortsatte att professionaliseras, konsolideras och diversifierade sin affär.
  • Samhällets och politikens förmåga till helhetssyn utvecklades vilket ledde till bättre policyintegration mellan sektorer och geografiska nivåer samt att nya typer av styrmedel infördes.

I de olika utfrågningarna på seminariet framträdde köpare och utförare av transporter tillsammans med drivmedelsleverantörer som till exempel Gasums ABs nya VD, Markus Olsson och Svensk Biogas VD, Mattias Philipsson. Expansion för biogasen i tunga transporter och fördelarna med flytande biogas var några teman. Trafikutskottets ordförande Karin Svensson-Smith gav Östergötland goda chanser att lyckas bland annat genom sin långa kretslopps- och biogastradition.

Från Henrik Henrikssons, Scania, presentation där han betonade att det finns klimateffektiva alternativ inom Scanias portfölj tillgängliga för implementering idag. Det finns ingen anledning att vänta.

Från Henrik Henrikssons, Scania, presentation där han betonade att det finns klimateffektiva alternativ inom Scanias portfölj tillgängliga för implementering idag. Det finns ingen anledning att vänta.

Den största behållningen på hela Ekotransport 2030 var Scanias VD, Henrik Henriksson, som uppmanade alla att ta vara på det vi redan har och att vi behöver alla biodrivmedel. Han berättade att Scania håller på med många intressanta framtida teknikspår men istället för att prata om det förespråkade han handling i riktning mot alla bra biodrivmedel som redan finns.

BRC lyfter biogasfrågan högre upp på den nationella agendan

I minglet mötte BRCs föreståndare Mats Eklund bland annat Anders Lewald från Energimyndigheten som var den som redan 2008 föreslog att den pågående samverkan mellan aktörer på Linköpings Universitetet och biogassektorn skulle kunna bli ett kompetenscentrum.

I minglet mötte BRCs föreståndare Mats Eklund bland annat Anders Lewald från Energimyndigheten som var den som redan 2008 föreslog att den pågående samverkan mellan aktörer på Linköpings Universitetet och biogassektorn skulle kunna bli ett kompetenscentrum.

Under fredagen den 21/4 hölls konferensen fossilfritt Östergötland i Norrköping med drygt 200 deltagare. Det var det första steget i en serie konferenser som arrangeras av Fossilfritt Sverige med samordnaren Svante Axelsson i spetsen, denna gång i samarbete med Norrköpings kommun och Cleantech Östergötland. Detta var dessutom ett bra tillfälle att nå den nationella politiken med miljöminister Karolina Skog i spetsen.

BRCs föreståndare fick chansen att presentera hur biogaslösningar bidrar till värdeskapande och hjälper oss att uppfylla FNs utvecklingsmål för hållbar utveckling. Dessutom ingick han i den första av två paneldiskussioner som handlade om förutsättningarna för biogasens utveckling. Den andra berörde också biogasområdet eftersom den handlade om användning av grödbaserade råvaror till biodrivmedelsproduktion. Flera aktörer som Klas Gustafsson från Tekniska Verken och Göran Gunnarsson från Region Östergötland bidrog till att lyfta fram betydelsen av helhetssyn i politiken för att förstå betydelsen och driva på utvecklingen av biogaslösningarna.

Genom upplägget och flera bra insatser fick biogaslösningarna ett mycket stort utrymme på konferensen och flera talare kom senare att återkomma till biogaslösningarna. Det verkligt intressanta var att miljöminstern uttryckte att biogasområdet har varit styvmoderligt behandlat och avser att ta sig an det nu när frågorna om reduktionsplikt och bonus-malus har avancerat.
Kontentan är att vi som var där tillsammans lyfte upp biogasfrågan en aning högre upp på den nationella agendan.

BRC väl representerat på biogasseminarium med riksdagspolitiker

Den 19 april hölls ett seminarium med titeln ”Biogas – ett system för ett hållbart samhälle” med riksdagspolitiker som en viktig målgrupp. Som värdar stod riksdagsledamöterna Lise Nordin (mp) och Rickard Nordin (c) tillsammans med Energigas Sverige. Innehållet var två paneldiskussioner med olika aktörer. Bland annat vittnade representanter för branscherna restaurang, kafferosteri och åkeri om att det går väldigt bra att använda biogas i Stockholm som en del av sitt miljöarbete och dessutom få nya affärer på köpet.

Exif_JPEG_PICTURE

Professor Mats Eklund diskuterar biogasens roll i det hållbara samhället.

BRC var väl representerat i programmet. Först ut fick Mats Eklund, BRCs föreståndare förklara vilka värden som biogaslösningarna skapar. Särskild tyngdpunkt lades vid näringspolitiska aspekter av biogas. Dels i form av att slakterier, mejerier, fiskberedningsindustri och annan livsmedelsindustri kan öka sin konkurrenskraft med hjälp av biogaslösningar. Dels i form av att en fortsatt efterfrågan på biogas kan fortsätta stärka konkurrenskraften för lantbruk och pappers- och massaindustri. Om man dessutom ser på biogasutvecklingen i Sverige i ett globalt perspektiv så betonade Mats potentialen i vad Sverige kan göra i världen på biogasområdet anförda av dragloket Scania.

I den andra paneldiskussionen ingick BRC-medlemmarna Magnus Börjeson, Högåsa gård och AgroÖst och Lars Sjösvärd från Swedish Biogas tillsammans med representanter för Stockholms gasnät och kemiindustrin. Mycket av diskussionen kom att handla om betydelsen av biogödsel från biogasproduktion för att kunna bedriva ekologisk odling. I fallet  Skåne menade Lars att det blir svårare att erbjuda lokalt odlad ekologisk mat om inte Jordbergaanläggningen kan finnas kvar och sälja sin gas.

Många ville stanna kvar och diskutera efteråt och flera politiker, främst från c och Mp hade fått en bra fördjupning om möjligheter och problem för utvecklingen av biogasområdet.

BRC delar östgötsk kritik mot nytt EU-fördrag om biodrivmedel

EU har lagt ett förslag till uppdatering av förnybarhetsdirektivet (Clean Energy for All Europeans, REDII) som drastiskt ändrar synen på biodrivmedel. Förslaget syftar till att fasa ut grödobaserade drivmedel till förmån för drivmedel från avfall och skogsrester, så kallade avancerade drivmedel.

Region Östergötland är en av initiativtagarna till ett gemensamt yttrande från 30 offentliga och privata organisationer och företag i Östergötland, däribland BRC.

Aktörerna bakom yttrandet menar att lagen måste utformas så att medlemsstaterna får incitament att premiera biodrivmedel på ett teknikneutralt sätt utifrån ett systemperspektiv där miljö- och klimatnytta avgör. Avancerade biobränslen bör gynnas, men inte på bekostnad av andra biodrivmedel som uppfyller kraven på hög klimatnytta.

Läs yttrandet här.

Ett pressmeddelande från Cleantech Östergötland finns här.

Framtidens biogaslösningar – vilka råvaror skall användas?


Tidigare forskning har visat att biogas leder till många nyttor och skapar många olika slags värden. Även när de hårdaste hållbarhetskriterierna granskas står sig biogas mycket bra. Trots detta produceras bara en liten andel av vad som vore möjligt. Sveriges 2 TWh skulle sannolikt kunna tiodubblas. En av de många utmaningarna på vägen rör vilka substrat som ska användas för att komma dit.

Blåmusslor

Blåmusslor

Forskarna Jonas Ammenberg och Roozbeh Feiz har tillsammans med BRCs företag närmat sig substratfrågan på ett systematiskt sätt och tagit fram en multikriteriemetod som bygger på vetenskapligt baserad kunskap. Metoden utvärderar flera relevanta områden, som olika potentialer, affärsaspekter, styrmedel samt miljöprestanda. Den bygger på att information om varje substrat uttrycks i 17 olika indikatorer baserat på kunskap från en litteraturdatabas med ca 650 insamlade artiklar och rapporter. På det sättet kan olika substrat jämföras och problematiska områden identifieras.

-”Det finns mycket forskningsbaserad kunskap som handlar om olika biogassubstrat men mycket få studier har försökt sig på att skapa struktur och mening ur all denna kunskap” menar Roozbeh Feiz, post-doc i BRC.

foodwaste

Matavfall

Jonas Ammenberg menar att metoden bidrar till att bredda beslutsunderlagen vilket behövs inom biogasområdet. – ”I många diskussioner i samhället blir det fokus på enskilda funktioner, perspektiv och typer av påverkan – exempelvis transport, utsläpp från avgasrör och klimatfrågor – men biogaslösningar handlar om så mycket mer”.

Gasterosteus aculeatus

Spigg

Under metodutvecklingen har forskarna provat metoden på etablerade substrat som utsorterat matavfall men också på nyheter som halm och spigg från Östersjön. Genom multikriteriemetoden har det gjorts tydligt till exempel att halm och odlade blåmusslor har flera svagheter som biogassubstrat men också att alla substrat lider av svårigheten att ha en tillräckligt lång planeringshorisont för att utveckla en konkret affärsplan.

 

Företagen har uttryckt att de i viss mån redan jobbar på det här sättet med att undersöka många olika kriterier för substrats lämplighet. Metoden tillför struktur och stringens som gör det möjligt att dokumentera det egna lärandet på ett bra sätt. En annan målgrupp för kunskapen och metoden är de policyaktörer som önskar se biogaslösningarna expandera. De kan få hjälp med att identifiera flaskhalsar för utvecklingen med metoden.

leycrops

Vall

straw

Halm

Några andra som vill använda metoden är de besökare till BRC som med hjälp av EU-stöd håller på att utveckla biogasen som problemlösare och drivmedelsleverantör på Kuba. De menade att de saknat en systematisk metod som kan stödja beslutsfattande om hur biogaslösningarna ska utvecklas för att få största möjliga nytta. Hittills har de mest fokuserat på gödsel, slakteriavfall och restprodukter från sockerindustrin men nu är de angelägna att använda multi-kriteriemetoden på flera möjliga substrat.

– ”De gillade den relativt enkla men breda och transparenta approachen vi har i metoden, avslutar Roozbeh med”.

Läs mera i: BRC-rapporten ”Systematic assessment of feedstock for an expanded biogas production- a multi-criteria approach”och i de vetenskapliga artiklarna:

Assessment of feedstocks for biogas production, part I—A multi-criteria approach

Assessment of feedstocks for biogas production, part II—Results for strategic decision making

Kontakta forskarna:

Jonas Ammenberg

Roozbeh Feiz

Jobba hos oss! BRC söker forskningsassistent för arbete med miljösystemanalys inom biogasområdet

Vill du arbeta med cirkulär ekonomi på riktigt i en internationellt framstående forskningsmiljö?

Missa inte möjligheten att jobba med Sveriges främsta biogasexperter!

Missa inte möjligheten att jobba med Sveriges främsta biogasexperter!

Vill du tillsammans med företag och andra samhällsaktörer ta fram ny kunskap som bidrar till utveckling av hållbara samhällen?

Vill du få chansen att prova på att jobba med forskning?

Då finns ett bra tillfälle här.

Vi söker en forskningsassistent som kommer att jobba med värdeskapande affärer och miljösystemanalys inom biogasområdet i det nationella kompetenscentrumet, Biogas Research Center.

Vill du veta mer? följ länken eller hör av dig till mig med dina frågor.

Mats Eklund, Professor Industriell miljöteknik

http://liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv&&rmpage=job&rmiljösystemanaluys inom biogasområdetmjob=5227&rmlang=SE

Biogas – hållbara lösningar som tar tid

Biogaslösningar tar tid på sig att växa fram och man kan inte förutse vad som kommer ut av en satsning på biogas. Detta och flera andra insikter illustreras i den vetenskapliga artikel som Magdalena Fallde och jag skrivit om framväxten av biogassystemet i Linköping, skriver Mats Eklund Föreståndare Biogas Research Center, Professor Industriell miljöteknik.

Anläggning

Biogasanläggningen i Jordberga i Skåne är Sveriges största produktionsanläggning. Den bidrar med biogas till naturgasnätet och gör det lokala jordbruket mera hållbart. Anläggningen ägs och drivs av Swedish Biogas International, ett av de spin-off-företag som växt fram ur satsningen på biogaslösningar i Linköping.

Biogaslösningar är socio-tekniska system vilket betyder att de består av sina tekniska komponenter, aktörer och institutioner som representerar flera olika sektorer. Detta medför att de är djupt inbäddade i sina samhälleliga sammanhang och att det är en stor utmaning att utveckla dem. All förändring och utveckling i ett socio-tekniskt system kräver en koordination mellan sina tekniska komponenter, aktörer och institutioner. Biogaslösningar innehåller dessutom både produktion och konsumtion som måste utvecklas i samordning. Detta innebär att det tar lång tid att utveckla biogaslösningar på samma sätt som har gällt för alla socio-tekniska system genom historien. Systemen för telekommunikation och el med flera andra har alla utvecklats från att lösa lokala problem till stora nyttiga system. Denna utveckling har tagit mycket lång tid. Sett i detta ljus, är tjugo år en kort tid för att bygga upp en lokal biogaslösning med produktion, marknad och distribution.

Vi behöver vara uthålliga när vi utvecklar socio-tekniska system för att få vara med om att skörda frukterna av alla investeringar och lärande.

Ett socio-tekniskt system kan utvecklas baserat på lokala och regionala initiativ men ju mer de mognar desto mer beroende blir de av de nationella och internationella institutionella villkoren. Policyutvecklingen på dessa nivåer kan underlätta eller försvåra den fortsatta utvecklingen av det socio-tekniska systemet. Just nu riktas många blickar från aktörer i biogasområdet mot den nationella arenan och EU-nivån med förhoppningar om gynnsamma policyvillkor för biogaslösningarna. Utmaningen för policyaktörerna är att jämföra och prioritera bland system som levererar helt olika nyttor inom olika policyområden. Inte nog med att de ska hantera breda livscykelperspektiv inom främst transportsektorn utan dessutom kommer överväganden om indirekta effekter i flera andra sektorer in. Biogaslösningarna har i Sverige i stor utsträckning presenterats och uppfattats som en klimat- och transportfråga. Med detta fokus fångas bara en mindre del av de positiva effekterna av biogaslösningar upp. Under tiden fortsätter importen av fossila bränslen till Sverige från Ryssland att utgöra en ryggrad i den svenska transportsektorn.

De offentliga aktörerna behöver utveckla sin förmåga att hantera integration av flera  policyområden samtidigt för att underlätta för de mest långsiktigt hållbara lösningarna. Forskare och företag behöver utveckla sina metoder för att underlätta denna policyintegration.

Sydafrika

Maria Hjortmark-Byhage och Mattias Persson från Biototal tar emot Mats Eklund, BRCs föreståndare, och Edison Muzenda, Samson Masebinu, Thabo Mahlatsi och Nkosi Baker, alla från Johannesburg, för en diskussion om biogödselns användning. Kunskap och affärer inom biogasområdet sprids idag globalt som ett resultat av satsningen på biogaslösningar i Linköping.

Vad som startade som ett lokalt initiativ bland annat för att lösa lokala miljöproblem kom med åren att utvecklas till något större än så. Under 2000-talet hade biogasverksamheten i Linköping vuxit och konsoliderats och bidrog bland annat till bättre stadsmiljö. Dessutom kom nya företag till genom ”spin-offs”. Dessa aktörer har utvecklat området genom att fortsätta höja kunskapsnivån och ta biogaslösningar till nya marknader. Från 2012 finns ett triple-helix-kompetenscentrum med flera lokala företag och Energimyndigheten som medlemmar med sin bas på Linköpings Universitet. Den samlade verksamheten inom biogasområdet i Linköping har idag regionala och globala effekter genom expansionen av marknader och kunskap.

Det är svårt att förutse innovation och utveckling som kommer att ske och därmed är det också svårt att på förhand kunna analysera samhällseffekter av att utveckla ett socio-tekniskt system som till exempel biogaslösningar.

Läs mera:

Towards a sustainable socio-technical system of biogas for transport: the case of the city of Linköping, Sweden. Magdalena Fallde and Mats Eklund, Journal of Cleaner Production 98, 17-28. 2015

Vill du arbeta som forskningsassistent inom BRC?

Vi utlyser nu en tidsbegränsad anställning som forskningsassistent vid tema Miljöförändring vid Institutionen för Tema. Arbetsuppgifterna kommer bestå av laborativt arbete inom ramen för temats biogasforskning i samarbete med Biogas Research Center (BRC). I detta ingår drift och underhåll av batch/kontinuerliga biogasprocesser i laboratorieskala inkl. analys av drift/övervakningsparametrar.

Vi söker nu någon som har erfarenhet och goda kunskaper av drift och underhåll av biogasreaktorer och arbetsuppgifterna kräver erfarenhet i laborativt arbete, inklusive kemiska och biologiska analyser för uppföljning av anaeroba processer.  Mer information om tjänsten och hur du ansöker finner du här.

Välkommen till slutkonferens Energigasteknik

Den 8-9 juni bjuder Energiforsk in till en avslutande konferens för att redovisa slutresultatet från forskningsprogrammet Energigasteknik. Konferensen vänder sig till alla med intresse för flytande och gasformiga biobränslen.

Energigasteknik är ett samverkansprogram som Energifork driver tillsammans med Energimyndigheten. Programmet startade 2013 och består av drygt 30 projekt med beröring till energigas. Syftet med forskningen är att öka tillgången till konkurrenskraftigt prissatta flytande och gasformiga biobränslen och stödja framväxten av inhemsk produktion av biobränslen.

Konferensen arrangeras i Göteborg 8-9 juni 2017. Konferensprogrammet kommer att fyllas på efterhand. Håll utkik efter uppdateringar här