NSR, Kalmar län, Nymölla och Alvesta biogas – spännande besök under BRCs biogasturné

Vi har utökat artikelserien från biogasturnén med berättelser och betraktelser från ytterligare fyra spännande platser som BRCs forskare och företag besökte under biogasturnén i maj.

  • När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet. – Här ser vi vad det går att göra när man tar ett helhetsgrepp. Alla är vinnare, miljön, näringslivet, lantbruket och kommunens invånare. Politikerna på riksplanet måste utveckla sin förmåga att se sammanhang och Kalmar kan fungera som ett showroom för biogasutveckling, kommenterar BRCs föreståndare Mats Eklund. Läs hela artikeln.
  • Kommunala energi- och avfallsbolaget NSR, tidigt ute med biogas, delade upp sina verksamheter och förvandlades till ett renodlat avfallsbolag. Runt dem växer nu ett antal blomstrande verksamheter fram. Men biogasen är hotad, från Danmark. Läs om BRCs besök i Helsingborg.
  • Stora Ensos pappers- och massabruk i Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor. Det är det organiska materialet i avloppsvattnet som kan tas tillvara och rötas. Satsningen har beviljats 58 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Läs mer här.
  • Elva lantbrukare runt småländska Alvesta gick samman och startade bygget av en gemensam biogasanläggning 2014. Resultatet är en lönsam anläggning, 4 500 kg biogas per dag samt gödsel till åkrarna med tio procent högre näringsinnehåll. Läs mer om BRCs besök hos Alvesta Biogas.

En ny definition av miljöbil behövs, skriver Mats Eklund och Beatrice Torgnyson Klemme

I dagens utgåva av Östgöta Correspondenten skriver Mats Eklund, BRC, och Beatrice Torgnyson Klemme, VD för Biogas Öst, ett debattinlägg om vikten av att uppdatera dagens definition av miljöbil.

I den nya budgetpropositionen presenteras ett förslag för en ny fordonsskatt, ett så kallat bonus-malus-system.  Det nya systemet innebär att nya personbilar och lätta fordon med särskilt låga utsläpp får en bonus, medan lätta fordon som släpper ut mer får betala en avgift, en malus.

Förslaget visar på goda intentioner och driver utvecklingen i rätt riktning på lång sikt, men det finns ett problem. Dagligen rullar en mängd nya ”miljöbilar” ut på våra vägar som huvudsakligen kommer att drivas av fossila bränslen. Detta beror på en orimlig miljöbilsdefinition som i första hand styr mot bränslesnåla dieselfordon. Därför måste dagens defintion av miljöbil snarast uppdateras, argumenterar debattörerna.

Läs hela debattinlägget i Corren.

 

Det är spännande tider för biogasen

Missa inte Mats debattinlägg i Östgötacorrespondenten där han skriver om spännande tider för biogasen med hänvisning till den världsunika erfarenhet vi har i Sverige och det växande globala intresset för biogaslösningar som samtidigt erbjuder behandling av avfall och avlopp, bränsle till kollektivtrafik och förnyelsebar växtnäring.

Läs inlägget här

 

En biogasbuss kommer lastad

Innan sommaren åkte drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Resesarch Center (BRC) på en biogasturné. Under tre dagar besökte gruppen ett tiotal spännande verksamheter i Småland, Blekinge och Skåne. Resans viktigaste syfte var att lära från de platser, människor och organisationer BRC besökte, och få ökad förståelse för hur de lokala biogassystemen är uppbyggda med ägandestruktur, substrat och marknad.

Biogasturnén finns nu summerad i en artikelserie på LiUs webb under titeln ”Biogasresan, tio stopp på tre dagar”.

Läs artiklarna här:

En biogasbuss kommer lastad

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Torrötning med flera fördelar

Lönande samarbete – för bönderna och för miljön

Svensk biogasteknik på export

Kunskap, inspiration och gnäll i Almedalen

Tre hektiska dagar för mig i Almedalen går mot sitt slut och det är dags att börja reflektera över vad som hänt som har relevans för utvecklingen av biogasområdet. Almedalsveckan är en fantastisk öppen arena med kända och okända personer från politik, myndigheter, näringsliv, och intresserad allmänhet som för en massa samtal. Utöver det arrangeras 4000 seminarier som ofta följer ett typiskt format där olika intressenter för fram sina hjärtefrågor inför några politiker som man hoppas ska göra utfästelser av olika slag. Ibland fylls seminarierna med kunskap och inspiration men ganska ofta tar intressenterna möjligheten att gnälla på olika missförhållanden med förhoppningar att politikerna ska kunna lösa deras problem.

Under seminariet som BRC stod värd för talade Mats Eklund om biogasens samhällsnyttor.

Biogasen är hotad
Region Skåne anordnade ett seminarium med titeln ”Biogasen är hotad” och utgångspunkten var det faktum att svensk produktion är hotad av import av biogas producerad med produktionsstöd till exempel i Danmark. Lotta Sandving-Brändström från Göteborgs Energi förklarade hur denna utmaning driver ner prisnivåerna för biogasen. Jag själv, tillsammans med Vera Söderberg som är hållbarhetschef för HK Scan, stod i programmet för en fördjupning om de värden som skapas av biogaslösningarna. Det var mycket värdefullt att höra om hur biogaslösningarna spelar en kritisk roll i HK Scans miljö- och affärsstrategi. Två regionala och en riksdagspolitiker förväntades berätta hur de skulle lösa de akuta utmaningarna men inga tydliga besked kunde levereras. Det är tydligt att inga betydelsefulla intressekonflikter finns när det gäller att underlätta för biogasutvecklingen.

Regionala och nationella politiker som höll med om att den stora utmaningen för biogasen är av ”administrativ hantverkskaraktär”.

Tänk att biogasen är så bra
Vi i BRC arrangerade tillsammans med Tekniska Verken, Region Östergötland, Biogas Öst och 2050 ett seminarium under rubriken ”nya affärer för biogasen”. Jag själv och 2050 berättade om samhällsnyttor och samhällsekonomiska effekter av biogas som bakgrund till en politisk diskussion med regionala politiker från Östergötlands (Göran Gunnarsson och Jan Owe-Larsson) och Ulf Nilsson från Kalmar län samt två riksdagspolitiker, Karin Svensson-Smith, ordf i Trafikutskottet (MP) och Rickard Nordin (C). Ännu en gång fick vi höra hur bra biogas är på så många sätt och intressekonflikterna som togs upp handlade mest om problemen med EU-nivån. Rickard Nordin vände sig till miljöorganisationerna och bad dem försöka påverka sina europeiska kollegor som bromsar utvecklingen inom biodrivmedel med resultatet att bensin och diesel fortsatt dominerar. En ny stark panel med sex personer äntrade scenen med representanter från bl. a. Scania, Gröna bilister och branschorganisationer. Bra och kloka inlägg men tveksamt om hur mycket nytta som skapades. Seminariet knöts som tur var ihop av Klas Gustafsson, Tekniska Verken som drog slutsatsen att det inte finns några intressekonflikter utan det enda som behövs är lite hantverk och kreativitet i mötet mellan bransch och politiker så kan vi säkra biogasens utvecklingsvillkor kort- och långsiktigt. Almanackorna togs fram efter seminariet och gott hopp tändes. Inte nog med det – jag hade pekat ut Scania som en stor resurs för att utveckla och sprida biogaslösningarna inte minst internationellt. Scanias hållbarhetschef, Andreas Follér, tweetade efteråt och tackade för seminariet och skrev ”Scania agerar gärna draglok i biogasutvecklingen”. Härligt att höra.

”Biogasdoktorn” Janne Rapp från Biogasakademin berättar om biogasutvecklingen i Kalifornien.

Mer ”coolhet” behövs
Ett annat intressant seminarium var det som Biogasakademin och Audi genomförde. Audi lanserar nya biogasbilar i form av A4 Avant och A5 vilket kan bli intressanta tjänstebilar. I samband med det ordnade man ett event tillsammans med ”biogasdoktorn” Janne Rapp som verkar för att koppla ihop biogasen med värden, normer och förebilder som ska kunna ge fart åt utvecklingen. Ett sådant exempel är att några av de mest högprofilerade Stockholmskrogarna lagar mat på biogas och ser det som en integrerad del av deras affärsstrategi. Det är sannolikt ”rätt” typ av aktörer att involvera om man vill höja ”coolhetsfaktorn” för biogas.

Försvarsmakten i en biogaspanel för första gången men kanske inte den sista.

 

Biogas i totalförsvaret
En annan och ny vinkel på biogaslösningarna i Almedalen i år var kopplingen till nationell beredskap och totalförsvar som fått ökad aktualitet. Vad händer i Sverige om vi får en stor säkerhetskris när vi bara har 50% självförsörjningsgrad för livsmedel och nästan helt saknar intern tillförsel av drivmedel. Detta borde vara en del av ekvationen som biogasen ingår i. Med en stor och väl fungerande biogasproduktion stärks vår beredskap och på detta sätt tillhandahåller branschen ytterligare en samhällstjänst. Detta skulle också kunna medföra en ny intäktskälla. EU har inte heller några synpunkter på eventuell överkompensation med mera så länge man rör sig inom det försvarspolitiska området vilket kan utgöra en möjlighet för biogasen. Biogasfrågornas spridning över många politikområden är härigenom en stor utmaning vid integration av policy.

Biogasen i sitt maritima sammanhang – Rena Hav
Jag avslutade min egen gärning denna vecka på ett seminarium tillsammans med Bengt Gunnarsson, Rena Hav med inriktning mot cirkulär ekonomi, tillväxt och havet som resurs. Bengt illustrerade planerna på biogas, vattenrening, landbaserad fiskodling, algodling med mera i Sotenäs så att man kan se rollen som rötningstekniken har som möjliggörare för en bred valorisering av olika restprodukter med ursprung i havet. Rena Hav har tagit fram mycket snygga och funktionella illustrationer av olika dimensioner av sina koncept. Mycket inspirerande och något som manar till efterföljd.

Ett exempel på hur Rena Hav illustrerar sitt produktionskoncept.

Mats Eklund, föreståndare BRC

BRC i Almedalen!

Inbjudan minibild2Kommer du till Almedalen? Missa då inte seminariet vi ordnar tillsammans med Region Östergötland, Tekniska Verken och Biogas Öst.

Biogas ger stora nyttor för samhället. Två nya rapporter presenteras som belyser och kvantifierar dessa nyttor. Dessutom diskuterar vi vad som
behöver göras för att skapa en blomstrande biogasmarknad 2030?

Det finns en lång erfarenhet av biogas i Östergötland, med Tekniska verken som stor producent, Region Östergötland som stor användare och Biogas Research Center som viktigt nationellt forskningscentrum. Vilka är deras erfarenheter och framtida utmaningar? Vi diskuterar hur viktiga samhällsmål kan gynnas om politiken bättre förmår ta fasta på den totala samhällsnyttan med biogas.

VÄLKOMMEN!
Datum: Tisdagen den 4 juli kl. 13-14
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby
Lättare lunch serveras
Twitter: #samhällsnyttor

MEDVERKANDE:

Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot, ordf. trafikutskottet
Rikard Nordin (C) Riksdagsledamot, Energipolitisk talesperson
Jan Owe-Larsson (M) Region Östergötland
Ulf Nilsson (S) Regionförbundet Kalmar Län, Ordförande i svensk kollektivtrafik
Göran Gunnarsson (C) Region Östergötland
Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska Verken
Johanna Grant, Ordförande Gröna Bilister
Mats Eklund, forskare, Biogas Research center (LiU)
Eva Alfredsson, forskare, KTH
Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
Maria Malmqvist, VD, Energigas Sverige
Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst
Åsa Pettersson, Head of Public and Sustainability Affairs Scania
Nils Westling, 2050
Sara Anderson, 2050

MODERATOR:

Mikael Karlsson, 2050

 

 

BRC:s forskare har hittat bakterien som gillar fett

biogas grona pasen 3I en biogasreaktor fungerar fett ungefär som hemma i köket, kladdar och klumpar ihop sig. Men våra forskare i  BRCs process- och teknikprojekt, Annika Björn, Bo Svensson, Sepehr Shakeri Yekta har tillsammans med Anna Karlsson och Jörgen Ejlertsson från BRCs partners Scandinavian Biogas Fuels hittat en bakterie som, om man bara ger den tid, bryter ner även de besvärliga fettkedjorna.

Bakterien heter Syntrophomonas och är en så kallad betaoxiderare. Det tar tid för den att växa sig stark i biogasreaktorn, men kommer den bara upp i en viss koncentration gör den sitt jobb och även besvärligt fett kan rötas till nyttig biogas.

Läs om hur arbetet för att finna bakterien som gillar fett gick till här.

Och här hittar ni den vetenskapliga publikationen som beskriver forskningen och resultaten Microbial community adaption influences long-chain fatty acid conversion during anaerobic codigestion of fats, oils, and grease with municipal sludge Ryan M Ziels, Anna Karlsson, David Beck, Jörgen Ejlertsson, Sepehr Shakeri Yekta, Annika Björn, David Stensel och Bo Svensson från University of Washington, Scandinavian Biogas Fuels AB samt Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, 2016.

Kontakta BRC forskarna:

Annika Björn

Sepehr Shakeri Yekta

Bo Svensson

Stora utmaningar i export av biogas

Olof Hjelm och Wisom Kanda från avdelningen för industriell miljöteknik driver ett 2,5-årigt projekt, Interbio, finansierat av Energimyndigheten.

Professor Olof Hjelm diskuteras biogasens exportpotential med Urban Lövenberg och Rutger Hörndahl, båda från Scania

Professor Olof Hjelm diskuterar biogasens exportpotential med Urban Lövenberg och Rutger Hörndahl, båda från Scania

Uppdraget är att undersöka vilka hinder och möjligheter företagen inom biogassektorn har med internationalisering. Interbio drivs från samma avdelning på Linköpings universitet som en stor del av forskningen inom BRC. De forskningsresultat som kommer från Interbio utgör således en viktig kunskapsbas för våra forskare i BRC om biogasens exportpotential.

I slutet av april bjöd projektet Interbio in ett tiotal branchföreträdare inom biogassekton, flera av dem partners och medlemmar i BRC, till en workshop. Målet med denna workshop var att redovisa de forskningsresultat som uppnåtts inom projeketet och se hur dessa överensstämmer med branschföreträdarnas syn på export av kunskap och teknik för biogas.

Interbio ska avslutas i sommar och i juni vill Energimyndigheten ha rekommendationer från projektet. Workshopen utgjorde därför även ett tillfälle för forskarna att samla in förslag från deltagarna på policyrekommendationer som skulle förbättra förutsättningarna för export av svenskt biogaskunnande och teknik.

Här kan ni läsa en längre artikel om de åsikter och insikter som nåddes när forskare och branschföretradare fick en hel dag på sig att tala om potentialen för svensk biogasexport. 

Modiga politiker, kloka tjänstemän och duktiga entreprenörer ger hopp för biogasen!

Biogas Research Center med sina 23 medlemsorganisationer har varit på turné i södra Sverige för att ta temperaturen på biogasutvecklingen. Under tre dagar besökte gruppen med forskare och företagsrepresentanter ett tiotal spännande verksamheter i Småland, Blekinge och Skåne. Turnén gjorde det tydligt att det finns en mycket stor utvecklingspotential för biogas som ofta bygger på samverkan mellan olika aktörer och sektorer. Resan gick i en Scaniabuss driven av biogas där Scanias Christer Engemoen och Krister Thulin värdade på ett fantastiskt sätt. En annan av resans sponsorer var biogasakademin som bland annat höll tillhanda de fina biogassymbolerna som resans värdar fick och blev fantastiskt glada av.

Gunnar från More Biogas och Johan från VMAB ler ikapp efter de fina utmärkelserna från biogasakademin.

Gunnar från More Biogas och Johan från VMAB ler ikapp efter de fina utmärkelserna från biogasakademin

Kalmar län – en biogasregion på uppgång

I Västervik handlar biogasintresset bland annat om att se till att växtnäring hamnar på rätt plats för att vårda sina vattenmiljöer eftersom de är grunden för hela kommunens attraktivitet. Här finns fiskeindustrin och den övergödda Östersjön som viktiga tillgängliga resurser. På More Biogas i Läckeby norr om Kalmar har ett drygt 20-tal aktörer inklusive 18 bönder och Purac AB slagit sig samman och rötar gödsel, slakteriavfall och matavfall. På kort tid har man lyckats uppnå lönsamhet, bland annat tack vare gödselgasstödet.

Längs vägen ligger Mönsterås där en konstellation just fått beviljat det största klimatklivetanslaget någonsin för att bygga en produktionsanläggning som ska röta all stallgödsel i kommunen och producera 60 GWh biogas.

I Kalmar finns Puregas solutions där det just nu byggs gasreningsutrustning till Scandinavian Biogas Fuels anläggning i Trondheim där flytande biogas ska produceras av fiskindustrins avfall i samverkan med ett pappersbruk. Vi fick dessutom se de första stegen i bygget av den utrustning som ska levereras till E.ON:s anläggning i Högbytorp utanför Stockholm

Från interiören av gasreningsanläggning hos Puregas solutions snart på väg till Trondheim.

Från interiören av gasreningsanläggning hos Puregas solutions snart på väg till Trondheim

Kollektivtrafikupphandling av biogas bäst för regionen 

Grunden för all biogasutveckling är att det finns efterfrågan på biogas och i det sammanhanget är fortfarande kollektivtrafiken en helt avgörande kund. I Kalmar arrangerade vi tillsammans med regionförbundet en liten konferens för att fördjupa oss i regionens uppmärksammade upphandling av kollektivtrafik med biogas. Här fanns modiga politiker och duktiga tjänstemän som i ett tioårigt avtal säkrat upp kostnadseffektiv kollektivtrafik utifrån vad som ger den största regionala nyttan.

Hannele Johansson från Energikontoret Sydost och Elvira Laneborg från Mörbylånga kommun deltog i paneldebatten om Kalmars satsning på biogas.

Hannele Johansson från Energikontoret Sydost och Elvira Laneborg från Mörbylånga kommun deltog i paneldebatten om Kalmars satsning på biogas

Detta har lett till att Scania får leverera ett 80-tal bussar som kommer att utgöra ryggraden i den regionala kollektivtrafiken. Dessa gasbussar har utvecklats till samma prestanda som en dieselbuss. De är dessutom mycket tystare och behöver inte någon avancerad gasrening för att uppnå Euro 6 –standard. Det är lätt att tänka sig en vision där regionen utvecklas till en show-case-region för aktörer som Scania med flera biogasaktörer dit man kan komma för att se vilka värden som biogaslösningar skapar.

Här kan ni läsa mer om den upphandling som gjorts inom kollektivtrafiken i Kalmar.

Scanias biogasbuss intar centrala Kalmar vid domkyrkan

Scanias biogasbuss intar centrala Kalmar vid domkyrkan

Sveriges första torrötningsanläggning

Västra Blekinge Miljö AB har varit en föregångare genom att man byggt Sveriges första torrötningsanläggning för matavfall. Det har förstås varit utmaningar med ny teknik och ännu är inte hela systemet i funktion med avsättning för rötresten men anläggningen har i stort sett fungerat bra. Forskning av Roozbeh Feiz i BRC visar på jämförbara ekonomiska och miljömässiga prestanda som vid våtrötning. Vi fick en god inblick i insamlingssystemets betydelse för kvaliteten i avfallet och dessutom gå in i en av rötkamrarna som var under reparation.

Inuti en biogasreaktor vid VMABs torrötningsanläggning

Inuti en biogasreaktor vid VMABs torrötningsanläggning

Sveriges största biogasproduktion på gång?

Stora Ensos massa- och pappersbruk Nymölla har länge varit en intressant kandidat för att införa ett anaerobt reningssteg. Utöver att producera 90 GWh biogas och bli Sveriges största produktionsanläggning kan man stänga halva sin aeroba reningsanläggning, minska sin elförbrukning och sin kemikalieanvändning. Från att tidigare ha utrett att genomföra detta i egen regi undersöks just nu möjligheten att samverka med Gasum (tidigare SBI) som har fått klimatklivetanslag för detta projekt. Det är lätt att inse betydelsen av att det finns en bra och långsiktig efterfrågan på biogas. Om det skulle finnas är Nymölla ett gott exempel på ett projekt som skulle realiseras.

Diskussioner utanför portarna vid Stora Enso, Nymölla

Diskussioner utanför portarna vid Stora Enso, Nymölla

Helsingborg – ett starkt biogasfäste

Nästa anhalt var Helsingborg som har gamla fina anor inom biogasområdet. Under varumärket Vera Park drivs idag en avfallsbaserad industripark där olika aktörer specialiserade på olika behandlingsformer gör sitt jobb. Det betyder till exempel att det som tidigare var NSR:s biogasanläggning istället drivs av OX2 under en 10-årig avtalsperiod. Vi fick veta att det kommer att ske en investering i en ny förbehandlingsanläggning för matavfall. Minikonferensen i Helsingborg innehöll ett liknande program där vi från NSR:s, Öresundskrafts och Region Skånes sida fick höra om läget i regionen. Här är biogas stort och Skånetrafiken är den största kunden. Produktion och distribution av mat är en viktig näringsgren och orsaken till att det finns en kultur att betrakta biogasen som en kretsloppslösning för växtnäring. Det finns ett stort intresse för el i kollektivtrafiken i delar av Skåne men det rör sig till en början främst om några enstaka linjer i Malmö.

Entreprenörer i biogasens tjänst

Den sista dagen på resan fick vi träffa några fantastiska entreprenörer, Lennart och Ann-Christin på Wapnö, Joakim och Stefan på Alvesta Biogas och Stefan som startat upp med att sälja el- och biogasbilar i Växjö.

Ann-Christin Bengtsson på Wapnö Gård berättar om gårdens kretslopp som resulterar i ”härproducerade” produkter.

Ann-Christin Bengtsson på Wapnö Gård berättar om gårdens kretslopp som resulterar i ”härproducerade” produkter

På Wapnö produceras allt man kan tänka sig i eget varumärke runt Sveriges största mjölkkobesättning. Diversifiering verkar vara devisen och att alla resurser ska omvandlas till värdefulla produkter. Allting sker helt transparant så att man som besökare ska kunna få en inblick bland annat i kornas liv. Deras gödsel rötas och biogasen används främst för kylning i mejeriverksamheten men också till el och värme.

På Alvesta biogas har dussinet bönder slagit sig samman och byggt Sveriges senaste biogasanläggning som stod klar 2014. I korta drag kan man säja att gödseln till anläggningen inte transporteras mer än förut och att det finns 10% mer växttillgänglig näring i biogödseln efter rötning. Slakteriavfall är ett viktigt substrattillskott vilket gör att mer biogas finns tillgängligt i Kronoberg. Ekonomin har gått bra med svarta siffror ända från början.

Alvesta biogas samverkar med andra lokala aktörer där Stefan på El- och biogasbilar och Småländska bränslen är en. Han bygger upp en lokal bränslemarknad bland annat genom en ny mack vid E4:an vid Ljungby. Inte nog med det. Han förser dessutom regionen med begagnade bilar i sin nystartade bilhall som är samlokaliserad med Konvegas som konverterar Suzukis olika modeller. Vi fick förstå att det måste finnas en bra efterfrågan på begagnade gasbilar för att det ska gå att sälja nya. Med dåliga andrahandsvärden blir gasbilar inget attraktivt alternativ.

El-och biogasbilar i Växjö lockar bland annat med en Mercedes E200 NGD och lär ut hur man tankar

El-och biogasbilar i Växjö lockar bland annat med en Mercedes E200 NGD och lär ut hur man tankar

BRCs verksamhet handlar om samproduktion av kunskap här illustrerat av Murat Mirata från LiU i samspråk med Björn Goffeng från OX2.

BRCs verksamhet handlar om samproduktion av kunskap här illustrerat av Murat Mirata från LiU i samspråk med Björn Goffeng från OX2.

BRC och Scandinavian Biogas Fuels på European Biomass Conference & Exhibition (EUBCE)

I samarbete med Biogas Reserach Center (BRC), och som en del av Life-projektet EffiSludge, organiserar Scandinavian Biogas Fuels ett tekniskt besök på sin biogasanläggning i Södertörn som en del av programmet för EUBCE 2017. Besöket är ett unikt tillfälle att se hur avfall, steg för steg, kan omvandlas till värdefulla produkter som biogas och gödningsmedel.

Läs mer om evenemanget här.

Läs mer om EUCBE och om ni vill delta i evenemanget anmäler ni er här.