Biogasproduktion, stormöte, policy för avfallshantering och DDF-bussar – läs om våra exjobbares upplevelser i Johannesburg

Nu har två tredjedelar av vår tid i Johannesburg förflutit och vår kontakt på University of Johannesburg, Samson Masebinu, har sett till så att vi har fått träffa flera intressanta personer från olika biogasrelaterade branscher.

Från produktionssidan av biogas har vi träffat Horst Unterlechner, CTO på ibert, ett företag som bygger biogasanläggningar. Han berättade om vilka utmaningar en biogasproducent ofta ställs inför i Sydafrika, exempelvis brist på arbetskraft med rätt kompetens, avsaknaden av regleringar och standarder för biogasproduktion och svårigheten att få avsättning för rötresterna eftersom många bönder inte ser nyttan i att använda det som biogödsel.

Vi har också haft ett större möte med flera intressanta och kunniga personer.  Med på det mötet vad Eddie Cooke som jobbat länge med gas och är en del av organisationerna SABIA och SAGA som arbetar för biogas i Sydafrika, James Beukes från det kommunalägda bussbolaget Metrobus, Alex Bhiman, strategisk rådgivare på City of Johannesburg och Idah Mwapaura, konsult för den offentliga sektorn. De hade mycket att berätta, bland annat vilka policys och lagar det finns som kan främja förnybara bränslen (det finns en del) och speciellt biogas (inte speciellt mycket). Det finns däremot ett initiativ från City of Johannesburg att minska utsläppen från de kommunalägda fordonen, vilket kan vara positivt för utvecklingen av biometan. De berättade också en del om DDF-bussarna (diesel dual fuel) som finns i Johannesburg men som sällan tankas med naturgas och vad som gick fel där. Eddie och James trodde att betydelsen av change management försummades och att människors motstånd till förändring när de inte blivit informerade om varför den implementerades spelade stor roll när chaufförerna valde att inte tanka bussarna med naturgas.

Johanna och Linnéa i stormöte med Eddie Cooke som jobbat länge med gas och är en del av organisationerna SABIA och SAGA som arbetar för biogas i Sydafrika, James Beukes från det kommunalägda bussbolaget Metrobus, Alex Bhiman, strategisk rådgivare på City of Johannesburg och Idah Mwapaura, konsult för den offentliga sektorn.

 

Sydafrika hade fram till för ett par år sedan problem med elavbrott på grund av att kraftstationerna inte haft kapacitet nog att hantera efterfrågan från kunderna, varför ökad elproduktion har varit viktigt. Det har lett till att biogasen som produceras från bland annat deponier och vattenreningsanläggningar används till att generera el istället för att uppgraderas till biometan. På grund av det är deponigasen från de största kommunalägda deponierna redan bunden till elproduktion så länge det fortfarande finns gas kvar, vilket minskar möjligheterna att kunna uppgradera den gasen till biometan väsentligt.

Johanna och Linnéa med Jerry Zulu

Jerry Zulu jobbar med projekt och policys inom avfallsfrågor på City of Johannesburg och berättade om ett pilotprojekt de jobbar på just nu där det organiska avfallet från den stora frukt och grönsaksmarknaden i Johannesburg ska användas för produktion av biometan.

Dr. Mashego Mlawule arbetar på Pikitup, det kommunala avfallsföretaget, och berättade en del om stadens fyra aktiva deponier. De tar främst emot hushållsavfall och inte så mycket verksamhetsavfall från stadens industrier som istället körs till privata deponier. Det är lite av ett problem för oss eftersom det visade sig vara svårt att få kontakt med de privata avfallsföretagen. Vi vet alltså inte ännu hur mycket organiskt industriavfall det finns i Johannesburg och hur mycket av det som finns tillgängligt för biometanproduktion. Vi har också försökt ta den svårare vägen att kontakta olika företag med organiskt avfall direkt, men även där är det svårt att få information. Vissa företag har varit väldigt tillmötesgående medan andra inte svarar i telefon, inte vill berätta på grund av sekretess eller redan skickar sitt avfall till biogasanläggningar som genererar el.

Den här veckan tog vi den relativt nybyggda tåglinjen Gautrain till Pretoria för ett möte med Patience Sigawuke på CSIR, the Council for Scientific and Industrial Research, Sydafrikas centrala forskningsinstitut. De har planer på att göra energianvändningen på sitt enorma campus mer hållbar genom egna solceller, vindkraft och en egen biogasanläggning som ska generera el och värme till de energiintensiva forskningsprocesserna. Patience berättade om sina erfarenheter kring just biogasanläggningen, bland annat att det har varit svårt att hitta tillräckligt med substrat till anläggningen och om den långa processen att söka tillstånd.

Förhoppningen med vår vistelse här är inte bara att vi ska få ihop en uppsats utan också ett steg mot ett fortsatt samarbete kring biogas mellan BRC, University of Johannesburg och City of Johannesburg. Vi har pratat med Charles Mbohwa som är dekan på the Faculty of Engineering and the Built Environment på UJ och även han var positivt inställd till ett fortsatt samarbete och hälsar att BRC gärna får skicka ner fler studenter. Även Nickey Janse van Rensburg från en annan institution på universitet, Alex Bhiman från CoJ och Patience Sigawuke har visat intresse för samtal om samarbete med BRC.

Linnéa och Samson Masebinu framför UJ

Exjobbare från LiU undersöker möjligheter för biogaslösningar i Johannesburg

Två studenter från LiU befinner sig just nu i Johannesburg, Sydafrika för en tre veckor lång datainsamling till sitt exjobb ”Potential, feasibility and performance for biogas solutions in Johannesburg”. Tillsammans med Scania har BRC initierat detta tillsammans med den delegation med forskare från Johannesburgs universitet och stadstjänstemän som besökte oss i september förra året. Läs om det besöket här.

Våra studenter Linnéa Skogfors och Johanna Niklasson har skickat en hälsning med berättelser och reflektioner om sina första dagar i Johannesburg.

Första veckan i Joburg

Nu är den första hela arbetsveckan i Johannesburg över och vi har hunnit med möten nästan varje dag.
Vi har träffat Mark Templeton, Sustainability manager på Scania i Sydafrika. Han gav oss tips på personer vi borde träffa, bland annat personer som jobbar med vattenrening och avfall. Han har också lovat att förse oss med viktig information, från kontaktuppgifter till livsmedelskedjor till policydokument. Den person vi har haft mest kontakt med i Johannesburg är Samson Masebinu från University of Johannesburg. Han har varit otroligt hjälpsam och bokat in oss på alla intervjuer och möten vi haft hittills. Vi väntar dessutom på att flera möten ska bekräftas framöver.

Linnéa och Johanna tillsammans med Thabo Mahlatsi, Director of energy, och Khosi Baker, Director waste management and regulation

Våra första intervjuer var på City of Johannesburg, med Thabo Mahlatsi, Director of energy, och Khosi Baker, Director waste management and regulation. Angående potentiella råvaror för biogasproduktion tipsade Thabo om slakterier, hotell- och restaurangverksamhet och bryggerier i norra delen av Johannesburg. Han berättar också om utmaningarna med byråkratin in Sydafrika som gör att det tar lång tid innan projekt kan starta.

Khosi Baker berättade bland annat om hur avfallshanteringen fungerar i Johannesburg och om stadens fyra aktiva deponier (av fem, en är stängd) som snart når maximal kapacitet. För tillfället extraheras deponigas från samtliga deponier, men det är bara från tre av dem som gasen används för att generera elektricitet. Övrig gas facklas.

Vi har också hunnit med att besöka två bondgårdar i Nigel, några mil utanför Johannesburg, där vi träffade T.A. Mofokeng och Thabo Masihleho. Den ena bondgården har en egen biogasanläggning  och den andra planerar att bygga en. Det ligger ju egentligen utanför vårt exjobb, men det var ändå väldigt intressant att höra vad de tyckte om biogasens potential på landsbygden och se hur Mr. Mofokeng hade byggt upp sin anläggning. Bland annat förvarar han gasen i ett traktordäck som han trycksätter med hjälp av stenar så att den kan användas i hans spis.

Biogasanläggning på en bondgård i Nigel, några mil utanför Johannesburg.

Slutligen har vi träffat Nickey Janse van Rensburg som är manager på Process, energy and environmental technology station (PEETS) på University of Johannesburg. Hon blev väldigt intresserad när hon hörde om vårt exjobb eftersom hon också är med och jobbar för att bussarna i Johannesburg ska kunna drivas på biometan. Hon berättade bland annat om de diesel dual fuel-bussar som City of Johannesburg har köpt in. De kan drivas både med diesel och naturgas och sågs som ett steg mot att driva kollektivtrafiken på biometan. Dock har de fungerat dåligt på grund av bristande infrastruktur kring tankning av gas och underhåll, varför de ändå främst har gått på diesel.

Sista dagen på US biogastour: besök hos Business Sweden och såklart – Golden Gate bridge

Sista dagen med U.S. biogas tour tillbringades på 17:e våningen i en klassiskt amerikansk skyskrapa. Där hade vi ett möte med Business Sweden om cleantech export till Kalifornien. Vi pratade bland annat om behovet att Svenska företag kan möta de skalkrav som Amerikanska projekt för med sig. Under dagen hann vi även med ett besök vid Golden Gate bron.

Filmlinspelning och the Coalition for Renewable Natural Gas

BRCs Axel Lindfors är nu åter i Linköping efter en mycket innehållsrik vecka i Kalifornien. Intryck, tankar och reflektioner kommer att dyka upp här efterhand, så håll utkik!

I torsdags stod Google och ett möte med the Coalition for Renewable Natural Gas the Coalition for Renewable Natural Gas på agendan.

 

U.S. Biogas Tour kollar gasen på LAX gastankstation

Biogasturnén i USA fortsätter. I tisdags besökte våra turnédeltagare gastankstationen på LAX och konstaterade bland annat att kostanden för att tanka gas är fördelaktigt jämfört med att välja bensin.

BRC hänger med Biogasakademin på US Biogastour i Kalifornien

Under den här veckan hänger BRC med på en biogasturené i Kalifornien som initierats av Biogasakademin.

På vårt twitterkonto kan du följa BRCs resa med uppdateringar och spännande möten med kaliforniska biogasentreprenörer.

Norrköpings möjligheter i biogasens år

Vilka förutsättningar har Norrköping att dra nytta av den förväntade expansionen för biogas?

I dagens NT skriver Mats Eklund om Östergötland som ett exempel på en av de starkarste pinjärerna inom biogasområdet. I Biogas Research Center har vi fördjupat oss i Norrköpings möjligheter. Förutsättningarna att producera biogas är förträffliga i Norrköping med möjlighet att utveckla produktionen bland annat från matavfall, avloppsrening, gödsel och vallgrödor från lantbruket och vattenrening från skogsindustrin.

Vidare pekar Eklund på att kollektivtrafiken fortfarande är ett nyckelområde för biogasens fortsatta utveckling och det är angeläget att vara uthållig. En övergång till mer biogastransporter kan drivas av offentlig upphandling och krav på transporttjänster. Ett förbättrat marknadsarbete behövs för att fler ska få upp ögonen för möjlighet till fossilfri energi till processer och transporter.

Läs Mats Eklunds debattinlägg här.

Svenska Dagbladet (SvD): Ren skit i tanken – nyttigt för miljö och plånbok

Regeringens bonus-malus system presenterades förra året och börjar gälla den 1 juli i år. I stora drag innebär det att bensin- och dieseldrivna bilar och lätta lastbilar får en höjd skatt de tre första åren baserad på koldioxidutsläppen.

Vilken typ av miljöbil ska man då välja?

Elbilar är i ropet, men de kostar mycket i inköp. Biogas är således ett mycket bra alternativ.

I helgens SvD berättar BRC-forskaren Anna Schnürer om den biogasanläggning som finns på SLU och den forskning som pågår för fullt för att effektivisera biogasprocesser. I artikeln konstateras att om vi använder 100 procent biogas som framställs i Sverige så får man även räkna in den positiva effekten av arbetstillfällen som skapas inom jordbruket och kommunerna, bland annat.

Läs hela artikeln här.

 

 

Svensk biogas är nyckeln till en cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg.

Biogas Öst har samordnat arbetet med den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi”. Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och biogasen bidrar redan till hälften av Sveriges nationella miljömål. Dessutom spelar den en viktig roll i samtliga FN:s globala hållbarhetsmål. Att biogasen skapar förutsättningar för hållbar avfallshantering och livsmedelsproduktion, och samtidigt stärker den lokala energi- och drivmedelsproduktionen, är ingen nyhet. Men den avgörande utmaningen är nu att omsätta det i arbetstillfällen och ekonomi.

Läs pressmeddelandet om den startegiska innovationsagendan här.