Plugga biogas på distans

Det här är en distanskurs för dig som vill få en helhetsbild av biogas – hur den produceras och bidrar till ett cirkulär och resurseffektivt samhälle. Du kommer få förståelse för hela cirkeln som innefattar återvinning av restprodukter, produktion av drivmedel och biogödsel och mycket mer. I undervisningen blandas teori, seminarier, demonstrationer och projektarbete och du kommer att få träffa aktörer som arbetar inom en rad olika biogasområden, vilket ger möjligheter att diskutera potential och utmaningar utifrån olika synvinklar. Den passar dig som är intresserad av att arbeta med framtidens omställning till cirkulär ekonomi och klimatneutralitet.

Nästa kurstillfälle: 17 januari – 23 mars 2022

Sök här!

Klicka på bilden nedan för att få mer information om kursen:

BRCs remissyttrande över promemorian om miljöbilsdefinitionen

Under våren kom en promemoria från infrastrukturdepartementet med förslag som innebär att gasdrivna personbilar, som i Sverige till 95 % går på biogas, inte ska kunna vara ett alternativ vid offentlig upphandling. Detta bygger på en alltför snäv tolkning av EU:s förordningar 2019/631 och 2019/1161, då dessa inte likställer ”rena bilar” med ”miljöbilar” och inte heller ställer krav på att alla upphandlade fordon ska vara ”rena”.

BRC har skrivit ett remissyttrande till promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster där vi framhåller att eftersom gasfordon i en svensk kontext har en bättre total klimatprestanda än de flesta el- och vätgasbilar borde de klassas som miljöfordon, oavsett om det gäller lätta eller tunga fordon. För att främja hållbara transporter och minimera användningen av fossila bränslen bör man hålla isär begreppen ”rena bilar” och ”miljöbilar”, behålla dagens miljöbilsdefinition och tillåta upphandling av alla typer av miljöbilar.

Läs vårt remissyttrande här:

Miljöbilsdefinitionen

De senaste veckorna har debatten gått hög kring remissen om ny miljöbilsdefinition, och frågan många ställer sig är lika rimlig som svår att besvara. Föreslår regeringen verkligen att exkludera biogasdrivna fordon från miljöbilsdefinitionen? Menar man att biogas inte längre är hållbart, eller är det EU som sätter ramarna? Har marknaden för biogas stagnerat, och vågar den som vill agera med klimatet i fokus köpa ett gasdrivet fordon längre?

Tillsammans med Biogas Väst och Biodriv Öst bjöd vi i juni in till ett seminarium för att förklara begreppen, reda ut frågetecknen och försöka förklara vad det är som faktiskt gäller för den svenska biogasen.

Här kan ni se en inspelning av mötet.

Material från mötet hittar ni här:

Mats presentation:

 

 

 

 

 

Beatrice presentation:

 

 

 

 

 

Sammanställning Q&A:

 

 

Avfallshantering och biogas i fokus för amerikansk delegation

I slutet av maj  arrangerade Smart City Sweden en workshop tillsammans med den svenska ambassaden i Washington om avfallshantering och hur man skapar en cirkulär ekonomi.

Delegationen besökte bland annat Linköping digitalt där de träffade både BRC och Tekniska Verken för att lära sig mer om biogasproduktion och återvinning av näringsämnen. Biogasintresset ökar i USA, men användningen av biogas som bränsle är inte vanligt.

Läs mer här.

Världens bästa biogassystem – unikt biogasprojekt med Biogas Research Center, LRF och SSAB

I samband med SSABs omställning till att producera fossilfritt stål kommer det också behövas stora mängder fossilfri gas. I ett gemensamt projekt undersöker forskare från Biogas Research Center på Linköpings Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med LRF och SSAB, hur den biogas som behövs skulle kunna produceras i Sörmland.

SSAB kommer behöva 2 TWh biogas för användning i Oxelösund och Borlänge för att kunna producera fossilfritt stål. Det är lika mycket som produceras totalt i Sverige idag. Det kan verka omöjligt, men det är känt att det finns en stor outnyttjad potential för att producera biogas i Sverige.

En del bedömare menar att det på sikt är möjligt att på ett hållbart sätt producera 15 TWh. Projektet syftar till att se över hur en ökad biogasproduktion kan gå till. Bland annat kan delar av gasen produceras från gödsel och ett mer intensivt jordbruk där mellangrödor, extra vallskördar och bättre utnyttjande av restprodukter är framtida möjligheter. Även ny teknik så som flerstegsrötning och så kallad biologisk metanisering kan också öka på gasproduktionen.

Projektet kommer också titta närmare på nya infrastrukturlösningar för att knyta samman anläggningar i produktionsnät för att minimera transportbehovet. Sammantaget innebär projektet både en möjlighet för SSAB att producera fossilfritt stål och en möjlighet för ett genombrott för biogasproduktion inom lantbrukssektorn.

  • För lantbruket i Södermanland och norra Östergötland utgör SSABs omställning och behov av biogas en väldigt spännande möjlighet till utveckling och tillväxt. Dels genom en stor efterfrågan på gödsel från befintlig djurhållning men också från anpassade odlingssystem för att integrera produktion av livsmedel, råvara till biogas och öka kolbindningen till marken. Vidare så kommer biogödsel från rötningen kunna ersätta en stor del av den mineralgödsel som tillförs växtodlingen idag. Samhälls- och klimatnyttan av detta projekt är alltså väldigt stort även vid sidan om SSABs stora kliv för fossilfrihet, förklarar LRFs Erik Erjeby.
  • Vi behöver ställa om och möta framtidens miljökrav för en hållbar stålproduktion, det kan säkra jobben lokalt men också utveckla nya arbetstillfällen i nya samarbeten, säger Tomas Hirsch, Energichef SSAB.
  • Mats Eklund, professor och föreståndare för BRC menar att det gemensamma projektet och den stora utmaningen har tvingat fram nytänkande. Att realisera biogas i den här skalan går inte om vi fortsätter som vi har gjort tidigare. Vi tvingas att utmana våra egna föreställningar om vad som är möjligt, vilket är en förutsättning för att ta sådana här tekniksprång.

För mer information kontakta:

Erik Erjeby, Regionchef, LRF tel. 010-18 44 249

Tomas Hirsch, Energichef, SSAB tel +46 24372569

Mats Eklund, Professor och föreståndare BRC, Linköpings Universitet, 0708-28 23 07

 

Under 2021 genomförs ett projekt inom kompetenscentrumet BRC som ska visa på potential, val av teknologi, organisation, genomförande och vision för en modern och storskalig biogaslösning som kan svara upp mot den stora efterfrågan på hållbart producerad biogas från industriaktörer som SSAB. Projektledare är Axel Lindfors, Linköpings Universitet, tel. 013-28 56 20.

Läs mer om projektet här.

Nya spännande forskningsresultat från BRC om samrötning av lipider och avloppsslam samt effekten av återcirkulering av avvattnat rötslam

Ungefär hälften av Sveriges biogasproduktion sker idag i anaeroba processer i anslutning till avloppsreningsverk. Den befintliga kapaciteten för biogasproduktion i dessa kan ökas ännu mer genom samrötning av energirikt organiskt avfall. För denna process är lipider (ex. olja- och fettavfall)  väldigt eftertraktade som substrat tack vare sin höga metanpotential och sitt höga energiinnehåll. Problemet är att det under den anaeroba nedbrytningen av dessa lipider produceras långa fettsyror (LCFA) vilket kan ha hämmande effekter på den metanbildande aktiviteten – och det gör användandet av lipider i anläggningarna osäkra och utmanande.

BRCs processforskare har publicerat en ny artikel som visar att återcirkulation av avvattnat rötslam förbättrar nedbrytningskapaciteten av långa fettsyror. Detta möjliggör samrötning av större mängder lipider med avloppsslam – vilket i sin tur kan öka produktionen av biogas.

Läs mer här ”Effluent solids recirculation to municipal sludge digesters enhances long-chain fatty acids degradation capacity”.