Systematisk utvärdering av substrat för en ökad biogasproduktion

Det finns många olika studier om substrat för biogasproduktion, som tydligt visar att den teoretiska potentialen är stor. Dock är denna potential i många fall långt från att realiseras. Det finns behov av en systematisk utvärdering av substrat som inte bara tar hänsyn till kemiska eller biologiska egenskaper samt tillgängliga mängder, utan som också innefattar tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Det övergripande syftet med detta explorative projekt är att etablera en metod och applicera den för att strukturera relevant information om substrat för biogasproduktion, vilket skall förenkla välgrundat beslutsfattande och leda till resurseffektiv biogasproduktion. Metoden skall inkludera kemiska, biologiska, tekniska, ekonomiska/affärsmässiga och miljömässiga aspekter för biogas, men också ta hänsyn till andra relevanta produkter som till exempel biogödsel. Med hjälp av metoden skall generella och fallspecifika bedömningar av substrat kunna göras, vilka också tar hänsyn till tidsaspekter.

Det är i första hand prioriterat att systematiskt utvärdera lovande, nya substratkategorier som har potentialen att bidra till en betydande ökning av biogasproduktionen, där värdefull information saknas eller är ofullständig. Exempelvis kan det gälla akvatisk biomassa, lignocellulosarika material, med flera.

När det gäller verksamheten inom BRC är ett viktigt syfte att lyfta fram avgörande utmaningar som bör fokuseras i forskningsprojekt under de kommande programperioderna.

Deltagare: Projektledare universitetslektor Jonas Ammenberg, professor Mats Eklund samt doktoranderna Carolina Ersson och Roozbeh Feiz från avdelningen Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI. Professor Bo Svensson och universitetslektor Annika Björn från avdelningen Tema vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema. Medverkande från Biototal AB, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Lantmännen, NSR AB, och Scandinavian Biogas Fuels AB.

ATBEST-konferensen öppen för registrering

Den 7-8 september hålls ATBESTs (Advanced Technologies for Biogas Efficiency, Sustainability and Transport) internationella konferens på temat ‘Biogas for the future – towards a sustainable and efficient supply chain’ i Linköping.

Nu finns möjlighet att registrera sig och att komma in med artiklar till konferensen.

Läs mer, registrera er och skicka in artiklar på konferensens hemsida www.atbest.eu/Conference/

Seminarium 17 mars: Biogasens samhällsnyttor

Seminarium 17 mars: Biogasens samhällsnyttor

Pdf: Inbjudan_Biogas_Nyttor_17_mars

– Vad är lokalproducerat förnybart drivmedel egentligen värt?

Vad? Kostnadsfritt seminarium med bransch, politik och akademi

När? 17 mars, kl. 11.00-15.00

Var? Skvadronvägen 13, Örebro

Anmälan? senast 10 mars via länk

Att ersätta fossila drivmedel med förnybara är den enskilt största delen av klimatutmaningen. Sverige är världsledande vad gäller användning av biogas i transportsektorn, men vilka ytterligare värden kan lokalproducerat, kretsloppsanpassat drivmedel föra med sig? Och hur kan vi mäta och värdera sådana nyttor? Varmt välkommen till ett seminarium kring biogasens samhällsnyttor! Mer info och program i bifogad inbjudan.

Före seminariet äger Biogas Östs årsmöte rum på samma plats. Mer info om detta skickas ut separat till Biogas Östs medlemmar!

——————————-

Med vänliga hälsningar
Team Biogas Öst

info@biogasost.se

 

Atbest Conference 7-8 september

Atbest logoEU logo

SAVE THE DATE
ATBEST Conference, Linköping, Sweden
7 and 8 September 2016

‘Biogas for the future – towards a sustainable and efficient supply chain’

ATBEST – Advanced Technologies for Biogas Efficiency, Sustainability and Transport – is hosting an international conference at Linköping Concert and Congress to explore how we can maximise the efficiency and sustainability of the Biogas supply chain.

The conference will comprise presentations from leading academics and industry experts on the following topics:

• Feedstocks and digestion
• Process monitoring
• Upgrading and supply
• Optimum biogas utilisation
The 2 day programme will also include delegate presentations, networking opportunities and an industry led workshop focusing on the biogas market for the future.
Those interested in presenting will be invited to submit their abstracts in early 2016. Deadline for submissions will be 30 April 2016.

For further information please register your interest with the ATBEST team atbest@qub.ac.uk

Funded by the European Union, the ATBEST Marie Curie ITN is a collaboration between eight partners located in the UK, Ireland, Germany and Sweden. The project tackles several key research challenges along the biogas supply chain, improving its competitiveness with respect to fossil derived fuels and increasing the sustainability of the biogas industry in Europe.

Learn more about the ATBEST project at www.atbest.eu

Organised in collaboration with

LiU logoScandinavian logoQuestor logoBRC logo

Biogas Research Center Stormöte 3-4 december 2015

Ett sextiotal forskare och representanter från näringsliv och offentlig sektor samlades i Linköping den 3-4 december 2015 för att ta del av och diskutera den forskning som pågår inom Biogas Research Center (BRC). Programmet har just påbörjat det andra verksamhetsåret inom etapp 2 (etapp 1 pågick 2012-2014), och forskning inom de fokuserade områdena samhälle, system och process/teknik är i full gång.
Mötet inleddes med en välbesökt postersession, där samtliga 10 pågående projekt representerades och diksuterades. Därpå följde en paneldiskussion med fem projektledare som alla behandlar frågor om hur biogaslösningar kan växa, i en regional kontext samt inom de olika sektorerna avfall, lantbruk, skog och akvatisk biomassa.
Därpå följde föredrag inom ramen för forskningsområdet Samhälle. Tjänstemän från Norrköpings och Linköpings kommuner berättade om sitt arbete med förnybar energi och hållbara transporter, och konsultbolaget Hifab presenterade sin verksamhet. Biogas är ett viktigt område för kommunerna, t ex genom att stadsbussarna drivs med biogas. För Hifab, som främst sysslar med byggnader, kommer biogas in i verksamheten genom projekt exempelvis gällande industriell symbios och kommunal energiplanering.
Forskningsområdet System presenterades av tre forskare som gav olika perspektiv på systemanalys och biogassystem, samt av en tjänsteman från Västerviks kommun. En av forskarna visade exempel på hur studier med olika omfång ger olika resultat, även om samtliga studier kallas ”well to wheel”, och resonerade kring vad detta betyder för systemanalyser av biogaslösningar. Kommunens presentation fokuserade på praktiska sätt att hantera problem som till exempel övergödning.
Avslutningsvis presenterade forskare inom området Process/teknik processforskning inom olika biogaslösningar: med makroalger som substrat, avloppsströmmar från pappersbruk ochkunskaper om omvandling av lignocellulosa i svenska biogasanläggningar. Purac Puregas, som tillverkar uppgraderingsanläggningar, presenterade anläggningsexempel från planering, konstruktion till drift.

BRC närvarade på biogas-workshop

Linda Martinsson, doktorand på Industriell miljöteknik,  representerade BRC vid en workshop anordnad av Biogas Öst 20 november, där nyttor med biogas diskuterades. Akademi, biogasorganisationer och forskningsinstitut fanns representerade. Frågor som diskuterades var bland annat:

  • Vilka samhällsnyttor finns?
  • Går dessa att kvantifiera eller sätta ett värde på?
  • Vilka utmaningar finns för identifieringen av samhällsnyttorna?

Diskussionerna handlade mycket om att sluta näringscykeln, ta fram ekonomiska värden på olika nyttor, hälsorelaterade aspekter skulle lyftas upp samt en avstickare angående kommunikation av nyttorna. Det innebär att forskare inom flera områden bör gå samman och vidare studera nyttor med biogas för nya perspektiv och ytterligare expertis.

BRC på Baltic Biogas Forum 2016

Karin Tonderski och Francesco Ometto kommer att hålla en session om akvatisk biomassa på Baltic Biogas Forum nästa år i Polen. Områden som konferensen adresserar är substrat och akvuatisk biomassa, process, digestat, biogas upgrading och användning, termiska förgasningstekniker och biogasens potential och ekonomi. Mer info om forumet kommer.

Metod för säkrare karaktärisering av rötrest

I RP1 har forskarna upptäckt att metall- och salthalter, exempelvis höga halter av järn, kan ge problem vid kemisk karaktärisering av organiska ämnen i olika rötrester från biogasreaktorer. Koncentrationen av metaller interfererar med NMR-signaler och försvårar bestämningen av organiska ämnen i rötresten. Genom att tvätta bort metaller och salter med EDTA (en komplexbindare) och MQ-vatten blir analyserna betydligt bättre, men det innebär också att projektet behöver utreda eventuella effekter av tvättningsproceduren på det organiska materialet.

Kontaktperson: Annika Björn

Expertpanel utvärderade olika typer av akvatisk biomassa

Ett av målen med projektet IP 5 ”Biogas från akvatisk biomassa” är att identifiera möjligheter och flaskhalsar för ökad användning av biomassa från akvatiska miljöer för biogasproduktion. I projektet deltar BRC partner som har verksamhet och stor kompetens inom detta område. Tillsammans med inbjudna experter genomfördes fredagen den 28/8 en workshop för att utvärdera några olika typer av biomassa från marina miljöer under ledning av ett par av forskarna från projektet RP 2 ”Strategisk multikriteriebedömning”. Inom detta projekt har en metod utvecklats för att strategiskt kunna granska substrat utifrån många olika perspektiv. Ett flertal substrat har tidigare studerats, men då främst baserat på litteraturstudier. Vid workshopen testade vi hur väl metoden fungerar med en expertpanel till hjälp. Det blev lyckat med intensiva diskussioner och ett stort kunskapsutbyte mellan deltagarna, där fokus låg på fyra typer av substrat inom ”grupperna” makroalger (odlade), mikroalger (kopplat till vattenrening), sjöpungar samt slam från fiskodling på land. En extra bonus var värdefulla synpunkter på metodiken, att beakta i den vidare metodutvecklingen.

Sjpungar

Skördade sjöpungar, i form av Ciona intestinalis. Källa Marin Biogas AB

Deltog gjorde Sofie Allert, Swedish Algae Factory; Jonas Ammenberg, LiU; Roozbeh Feiz, LiU; Bengt Gunnarsson, Rena Hav; Jan Moestedt, Tekniska Verken; Bruno Nilsson, Västerviks kommun; Fredrik Norén, Marin Biogas; Francesco Ometto, Scandinavian Biogas; Joel Oresten, Rena Hav; Emma Risén, KTH; Olle Stenberg, Marin Biogas; Karin Tonderski, LiU

Kontaktpersoner: Karin Tonderski, Roozbeh Feiz och Jonas Ammenberg